Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Do pobrania

|

Wierzyciel to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi. 


Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć: 
1. Oryginał tytułu wykonawczego. 


Tytułem wykonawczym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego) zaopatrzoną w klauzulę wykonalności. Treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. 


2. Wniosek o wszczęcie egzekucji (formularze wniosków oraz przepisy do pobrania na naszej stronie) 


Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być czytelny, zawierać datę, miejsce sporządzenia, wskazanie komornika, do którego jest kierowany, imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela. Warto także podać swój numer telefonu oraz adres e-mail. Osoba, która dochodzi należności w sprawach pracowniczych powinna wskazać swój NIP i dane Urzędu Skarbowego. Wniosek o wszczęcie egzekucji należy czytelnie podpisać. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, należy dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika prawo do jej reprezentowania przez osoby podpisane pod wnioskiem. 


Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu ułatwienia określenia majątku dłużnika warto umieścić dodatkowe dane identyfikujące: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS. 


We wniosku o wszczęcie wierzyciel winien wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione oraz sposoby egzekucji.Świadczenie to obowiązek określonego zachowania się dłużnika względem wierzyciela, polegające na działaniu albo zaniechaniu działania. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, polegające na zapłacie określonej kwoty. Wierzyciel powinien określić kwotę należności głównej, która ma być egzekwowana i zaznaczyć czy łącznie z odsetkami (o ile sąd tak postanowił w tytule egzekucyjnym), a także wskazać czy mają być egzekwowane również koszty procesu. Wskazane kwoty nie mogą być wyższe niż zasądzone przez sąd. 


Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może poszukiwanie majątku zlecić komornikowi  w trybie art. 7971 kodeksu postępowania cywilnego, a sposoby egzekucji wskazać ogólnie. 


Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Strzelinie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać formułę: “Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.).”  

Dłużnik

Wierzyciel