Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja dwóch działek rolnych- Stary Wiązów

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00017574/4 i WR1T/00001216/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19 października 2020r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Sławomira Gryfik stanowiących:

 

 1. działkę gruntu, wykorzystywaną jako grunty orne, nr 403 AM-2 o łącznej powierzchni 3,4378ha, w tym w klasie RII o pow. 1,3200ha, w klasie RIIIa o pow. 1,3508ha, w klasie ŁIII o pow. 0,6071ha i w klasie LsIII o pow. 0,1599ha, położona w obrębie Stary Wiązów, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00001216/2. Suma oszacowania wynosi 192 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144,375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 250,00zł;

 2. działkę gruntu, wykorzystywaną jako grunty orne, nr 249 AM-1 o łącznej powierzchni 2,5459 ha, w tym w klasie RIIIa o po. 1,4102ha i w klasie RIIIb o pow. 1,1357ha, położona w obrębie Stary Wiązów, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00017574/4,. Suma oszacowania wynosi 147 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 780,00zł;

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-10-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

I licytacja 9 działek rolny Kępino, gmina Borów o łącznej pow/ 17,85ha

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00007984/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 1 grudnia 2020r. o godz.14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Jarosława Masoły położonej w miejscowości Kępino, gmina Borów, powiat strzeliński, wykorzystywanej jako gruntu orne, stanowiącej:

 

 

 

 1. działkę nr 2 o powierzchni 2,75ha w tym w klasie gruntu RII 2,53ha, RIVb 0,08ha, RV 0,05ha i PsIV 0,09ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 153 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 050,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 340,00

 

 

 

 1. działkę nr 4/3 o powierzchni 1,94ha w tym w klasie gruntu RIVa 1,27ha i RIVb 0,67ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 103 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 325,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 310,00

 

 

 

 

 

 1. działkę nr 4/4 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RIVa dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

 1. działkę nr 53/5 o powierzchni 2,79 ha w klasie gruntu RIIIa, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 164 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 525,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 470,00

 

 

 

 1. działkę nr 53/6 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RIIIa dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

 1. działkę nr 58/6 o powierzchni 3,38ha w tym w klasie gruntu RIIIa 2,78ha, RIIIb 0,31ha, RV-0,29ha , dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 199 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 625,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 950,00

 

 

 

 1. działkę nr 58/7 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RV dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

 1. działkę nr 124 o powierzchni 3,70ha w tym w klasie gruntu RII - 1,05ha, RIIIa - 1,04ha, RIIIb-0,07ha , RIVa - 0,43ha, RIVb 1,11ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 213 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 360,00

 

 

 

 1. działkę nr 131 o powierzchni 3,26ha w tym w klasie gruntu RII - 1,88ha, RIIIa - 1,38ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 188 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 150,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 820,00

 

 

 

 

 

Uwaga: Istnieje rozbieżność pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w KW a informacjami ujawnionymi w EGiB. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka nr 4/2 uległa podziałowi na dz. nr 4/3 i 4/4, a działka nr 58/3 na działki 58/6 i 58/7. Ww. podziały nie zostały ujawnione w księdze wieczystej.

 

 

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 30-11-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Jeżeli w toku przetargu komornik sprzeda kilka działek i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

 

 

Druga licytacja lokalu użytkowego w KRZEPIACH

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00027025/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-10-2020r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego, należącego do dłużnika: Marka Jacka Sztomberskiego, położonego w miejscowości Krzepice 12/2, gmina Strzelin 57-100, o pow. 375,6m2; wraz z udziałem 8895/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 154/2 AM-1.

 

Lokal skład się z hali, biura i warsztatu położonych na parterze, hali położonej na I poddaszu, hali położonej na II poddaszu i pomieszczenia piwnicznego o pow. 169,60m2. Dla lokalu prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze WR1T/00027025/4.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 141 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 133,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 120,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 8-10-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Druga licytacja nieruchomości w Gębicach nr 16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00004698/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2020r. o godz.11:00 w sali nr 2, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie, mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Piotra Grzesik, położonej we wsi Gębice nr 16, gmina Strzelin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00004698/5. Nieruchomość o pow. 1,4705ha składa się z dwóch działek rozdzielonych wydzieloną geodezyjnie drogą. W skład nieruchomości wschodzi teren siedliska (dz. nr 344 o pow. 0,06ha i zachodnia część działki nr 140/4 AM-1) oraz grunty rolne (pozostała część dz. nr 140/4 AM-1), w klasie gruntu działki 140/4:

 

 • RIVa o pow. 0,3189ha,

 • S-PsIV o pow. 0,3225ha,

 • ŁIV o pow 0,4200ha,

 • PsV o pow. 0,1791ha,

 • Br-PsIII o pow. 0,1700ha .

 

W granicach siedliska znajdują się trzy przedwojenne budynki: budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze o łącznej powierzchni gruntu 5525m2. Zabudowania znajdują się w stanie awaryjny.

 

Suma oszacowania wynosi 183 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 066,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 310,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-10-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-10-2020r.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

I Licytacji hali produkcyjno - magazynowych w Wiązowie ul. 1-go Maja

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00002693/6, WR1T/00014308/8, WR1T/00014307/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2020r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Zbigniewa Jędryczek:

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 565,00m2 i funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 6/1 i nr 6/2 ( AM-10 ) o łącznej powierzchni 1054 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014307/1. Suma oszacowania wynosi 1 382 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 036 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 200,00zł;

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2 ; o funkcji biuro - magazynowej o pow. 120,20m2 oraz o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 190,62m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 7 (AM-10) o powierzchni 1057 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014308/8. Suma oszacowania wynosi 1 049 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 786 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 910,00zł.

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej: o pow. 295,30m2 i o pow. 285,65m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 4/4 ( AM-10 ) o powierzchni 1748 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00002693/6. Suma oszacowania wynosi 444 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 300,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 440,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25 września 2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.