Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI, HAL, MAGAZYNÓW WIĄZÓW UL. 1-GO MAJA 27-29

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00002693/6, WR1T/00014308/8, WR1T/00014307/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:

 

 

 

  1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 565,00m2 i funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 6/1 i nr 6/2 ( AM-10 ) o łącznej powierzchni 1054 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014307/1. Suma oszacowania wynosi 1 382 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 921 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 200,00zł;

 

 

 

  1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2 ; o funkcji biuro - magazynowej o pow. 120,20m2 oraz o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 190,62m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 7 (AM-10) o powierzchni 1057 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014308/8. Suma oszacowania wynosi 1 049 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 699 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 910,00zł.

 

 

 

  1. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej: o pow. 295,30m2 i o pow. 285,65m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 4/4 ( AM-10 ) o powierzchni 1748 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00002693/6. Suma oszacowania wynosi 444 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 266,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 440,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 11 października 2019r.. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

 

 

 

 

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI STRZELIN UL. SZYBALSKIEGO 4 - 514,60M2

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

nr KW WR1T/00027856/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2019r. o godz.08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do dłużnika: Marii Wiącek.

 

 

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 514,60m2 i gospodarczym o pow. użytkowej 22,13m2 położona w Strzelinie przy ul. Szybalskiego 4 w granicach działki gruntu oznaczonej nr 7/1 ( AM-38 ) o powierzchni 2008m2 , obręb 0001 Strzelin, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, będąca w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089r. Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr WR1T/00027856/8.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 111 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 133,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

 

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI STRZELIN UL. STASZICA 17/6

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2019r. o godz.8:45 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 5/6 ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: Rafała Piaseckiego, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego 57-100 Strzelin, ul. Staszica 17/6, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa (adres spółdzielni: 57-100 Strzelin, ul.Tadeusza Kościuszki 10 ). Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 55,02 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 128 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 416,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 812,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data zaksięgowania środków na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.