Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I elektroniczna licytacja nieruchomości Prusy

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

https://elicytacje.komornik.pl/items/22788/dwie-dzialki-w-prusach-o-pow-ha

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1147/23, w dniu 03 lipca 2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się w oparciu o art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości należącej do dłużników Adama Bek i Lecha Bek, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00025922/8 .

 

Nieruchomość położona w obrębie Prusy, gmina Kondratowice, składa się z działek gruntu:

 

  • nr 404/5 ( o pow. 0,011ha w klasie gruntu B) użytkowanej jako tereny mieszkaniowe i

  • nr 404/6 ( o pow. 0,6430ha w klasie gruntu Ba)użytkowanej jako tereny przemysłowe,

 

o łącznej powierzchni 0,6641ha zabudowanych budynkiem garażowym i budynkami po byłym tartaku. Dostęp do działki 404/5 zapewnia droga asfaltowa od ul. Parkowej w Prusach, stanowiąca południową granicę. Niezabudowana cześć działki jest utwardzona i stanowi teren dojść i dojazdów do sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 404/6 AM-1 posiada w miarę regularny kształt i stanowi część dawnego ośrodka produkcyjnego (tartaku i zakładu stolarskiego). Granice nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza oraz tereny niezabudowane. W dniu oględzin nieruchomość nie była użytkowana (zamieszkała), działka nr 404/6 AM-1 zabudowana jest dawnym budynkiem administracyjnosocjalnym wraz z kominem przemysłowym oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązujący jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Prusy (Uchwała Nr LXV/395/2023 Rady Gminy Kondratowice, opublikowana w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 r., poz. 3280). W dokumencie tym, przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie: o 1P/U – tereny produkcyjno-usługowe (teren działki nr 404/6); o 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (teren działki nr 404/5). Nieruchomość leży w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego i „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 283 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 212 550,00 zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 28 340,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

 

 

Licytacja zakończy się w dniu 10-07-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

 

 

I elektroniczna licytacja trzech działek gruntu - Mników - Przeworno

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 27/19, w dniu 06czerwca 2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej pod adresem :

 

https://e-licytacje.komornik.pl/items/21916/dzialki-gruntu-polozone-obreb-mnikow-powiat-strzelinski-o-lacznej-powierzchni-1-6246ha

 

nieruchomości składającej się z trzech działek nr 67, 69 i 70 położonej pod adresem obręb Mników, jednostka ewidencyjna Przeworno, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00030284/1 o łącznej powierzchni 16 246,00 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Jacka Fałat.

 

Szczegółowy opis

 

Działka nr 69 (wykorzystywana jako łąki trwałe) o powierzchni 0,4061ha ( w tym w klasie gruntu ŁIV o pow. 0,3931 ha i w klasie gruntu W-RIVa o pow. 0,0130ha) i działka nr 70 (wykorzystywana jako grunty rolne) AM-1 o powierzchni 0,6632ha ( w tym w klasie gruntu RVIa o pow. 0,4636ha, w klasie gruntu ŁIV o pow. 0,1131ha, w klasie Br-PsIV o pow. 0,0865ha), położone są w pobliżu rozproszonych zabudowań mieszkaniowo – gospodarczych oraz gruntów niezabudowanych. Działki od zachodu graniczą z drogą gruntową. Teren działek jest płaski.

 

Działka nr 67 ( wykorzystywana jako lasy) o powierzchni 0,5553ha w klasie gruntu LsIII AM-1 jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona, częściowo stanowi staw, położona jest pośród podobnych gruntów leśnych i rolnych.

 

 

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi Mników z przysiółkiem Wieliszów (Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/94/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

 

MM – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej,

 

MMp – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej,

 

ZN – teren istniejącej zieleni niskiej (Tereny użytków rolnych, położonych w obrębie form dolinnych i nisz źródliskowych cieków. Wykorzystanie dla potrzeb rolnictwa, zgodnie z wymogami zasad rolnictwa ekologicznego.),

 

RL – tereny istniejących lasów.

 

Gmina Przeworno posiada również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno (Uchwała nr XLIV/201/22 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 października 2022 r.). W dokumencie tym

 

przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolami: R – tereny rolnicze, MM

 

tereny zabudowy mieszanej o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowo- usługowym i zagrodowym i ZL – tereny lasów.

  

Suma oszacowania wynosi 302 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 226 500,00 zł.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

 

 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/.

 

 

 

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 30 200,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

 

 

Licytacja zakończy się w dniu 13-06-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

I licytacja domu jednorodzinnego w Wiązowie i budynku po stolarni w Starym Wiązowie


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW  WR1T/00039220/8 i WR1T/00040981/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12 czerwca 2024r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należących  do dłużnika: Rafał Kłósek i Beaty Kłósek:

1.  Nieruchomość położona w Wiązowie przy ul. Polnej 30, w graniach działki 259/11 AM-2 ( o pow. 0,0728ha w tym w  klasie gruntu B 0,05ha, a w klasie gruntu RIIIa 0,0228ha) zabudowana  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 130,90 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00039220/8. Budynek mieszkalny na parterze składa się z wiatrołapu, kuchni, salonu z jadalnią, korytarza, łazienki, kotłowni i garażu, a na poddaszu: holu, trzech pokoi, garderoby i łazienki.  W dniu oględzin nieruchomość była zamieszkała. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako  MN/64 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 799 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  599 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 950,00zł.

2. Nieruchomość położona w Starym Wiązowie przy nr 47b, w graniach działki 139/5 AM-1 ( o pow. 0,2232ha w tym:  w  klasie gruntu Bi 0,1079ha, a w klasie gruntu RII 0,1153ha) zabudowana  budynkiem zakładu produkcyjno - usługowego ( warsztat stolarski) o powierzchni łącznej zabudowy 455,00 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00040981/0. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położona jest pośród zabudowań mieszkaniowo-gospodarczych. W pobliżu granic działki przebiega sieć wodociągowa i energetyczna. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią podobne zabudowania mieszkaniowo-gospodarcze. Dojazd do działki  możliwy jest przez działkę nr 139/6. Do budynku przylega zadaszona wiata. Dla obszaru, na którym położona jest  nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów. W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/4 – tereny usług. Nieruchomość znajduje się w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej oraz „OW” obserwacji archeologiczne. W dniu oględzin nieruchomość nie była użytkowana.
Suma oszacowania wynosi 545 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  409 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 550,00zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data uznania na rachunku komornika) tj. do 11 czerwca 2024 r.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.  10:00 do godz.14:00  oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, podatek VAT obejmuję nieruchomość WR1T/00040981/0.
    I licytacja lokalu użytkowego w Strzelinie

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00028682/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-06-2024r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu użytkowego pow. 614,20m2 z którego własnością związany jest udział w wys. 3759/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek nr 91/6, 91/7, 91/8 AM-11( 0,6343ha), należącej do dłużnika: Malwina Catering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością położonej: 57-100 Strzelin, Wrocławska 37/37B, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00028682/4.

Szczegółowy opis

Nieruchomość wyposażona jest w sieci uzbrojenia technicznego: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo – usługowa, typowa dla śródmiejskiej strefy miasta. Lokal niemieszkalny znajduje się na parterze (I kondygnacji) i piwnicy opisanego powyżej budynku i składa się z zasadniczej części o pow. 346,87 m2 obejmującej: salę restauracyjną, salę parkietową, salę małą, wiatrołap, pomieszczenie socjalne, wc (6 szt.), szatnie (2 szt.), biuro, magazyny (4 szt.), korytarze (2 szt.), kuchnię, chłodnię, zmywak, przedsionek, obierak, pomieszczenia gospodarcze (2 szt.). Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej pow. 267,33 m2: pomieszczenie piwniczne (2 szt.), kotłownia, korytarz (2 szt.), pomieszczenie windy, pomieszczenie warsztatu, wc zlokalizowane na kondygnacji podziemnej budynku. W lokalu prowadzona była działalność gospodarcza - restauracja. Od 2019 r. restauracja nie funkcjonuje, lokal pozostaje nieużytkowany. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, odgromową, wentylację mechaniczną i grawitacyjną, klimatyzację, c.o. z kotłowni znajdującej się w piwnic .

 

 

Istnieje rozbieżność pomiędzy informacjami ujawnionymi w księdze wieczystej, a stanem faktycznym. Zmianie uległ układ funkcjonalny lokalu. Część nieruchomości wspólnej została zaadoptowana na cele własne właścicieli lokalu. W dobudówce przy wejściu nr 37B, zrealizowanej na własną rękę przez właściciela lokalu, zlokalizowany jest obecnie wiatrołap o pow. 65,93 m2. Również w obrębie piwnic dłużnik adoptował części wspólne i wykorzystują je na własne cele.

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym nieruchomość oznaczonym jako: 6.1U – teren usług z urządzeniami i zielenią towarzyszącą.

Suma oszacowania wynosi 2 284 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 713 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 228 400,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data uznania na rachunku komornika) tj. do 11 czerwca 2024 r.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.