Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja dwóch działek w Kucharzowicach o pow. 2,793ha

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00005187/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rafała Golańskiego, położonej w Kucharzowicach, gmina Wiązów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00005187/7.

 

Nieruchomość stanowi dwie działki o łącznej powierzchni 2,7930ha, które nie tworzą kompleksu:

 

 • działkę 362 AM-1 o pow. 0,2389 ha położoną w Kucharzowicach , gmina Wiązów, stanowiącą lakę w klasie gruntu ŁIII - 0,1360ha, ŁIV 0,0940 ha, LsIV - 0,0089oraz

 • działkę nr 436 AM-1 położoną w Kucharzowicach, uprawiana rolniczo o pow. 2,5541ha w klasie gruntu RIIIa - 1,8341ha, RIIIb 0,7200ha.

 

Suma oszacowania wynosi 149 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 960,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 19 stycznia 2021r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

I licytacja udziału w dwóch działkach budowalnych - Szczawin

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00010006/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 grudnia 2020r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wys. 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej dwie działki nr 114/6 i 114/7 AM-1 położone w obrębie Szczawin, jednostka ewidencyjna Strzelin, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie o łącznej powierzchni 0,2253 ha, wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin Zachodni - Szczawin”. W ww. MPZP, przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym jako: MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00010006/3.

 

Suma oszacowania wynosi 34 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 725,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 430,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 10-12-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

 

I Licytacja gruntu w Biedrzychowie o pow. 0,16633ha

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00036175/6

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 grudnia 2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 78/4 AM-1 położoną w obrębie Biedrzychów, jednostka ewidencyjna Strzelin, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie o łącznej powierzchni 0,16633 ha, uprawianą rolniczo w klasie gruntu RIIIb. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00036175/6, należącą do Romana i Ewy Swereda.

 

Suma oszacowania wynosi 6 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 950,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 10-12-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

 

II licytacja nieruchomości po byłym zakładzie produkcji etykiet Wiązów ul. 1-go Maja 27-29

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00002693/6, WR1T/00014308/8, WR1T/00014307/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2020r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika Zbigniewa Jędryczek:

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 565,00m2 i funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 6/1 i nr 6/2 ( AM-10 ) o łącznej powierzchni 1054 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014307/1. Suma oszacowania wynosi 1 382 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 921 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 200,00zł;

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2 ; o funkcji biuro - magazynowej o pow. 120,20m2 oraz o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 190,62m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 7 (AM-10) o powierzchni 1057 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014308/8. Suma oszacowania wynosi 1 049 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 699 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 910,00zł.

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej: o pow. 295,30m2 i o pow. 285,65m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 4/4 ( AM-10 ) o powierzchni 1748 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00002693/6. Suma oszacowania wynosi 444 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 266,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 440,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-12-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

 

I licytacja lokalu mieszkalnego Wawrzyszów 39/5, gmina Wiązów o pow. 61,2

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU ( lokalu) w NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00020969/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 grudnia 2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 5/40 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 105/1, należącego do dłużnika: Tomasza Szyndrowskiego, położonego w miejscowości Wawrzyszów 39, gmina Wiązów, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00020969/4.

 

 

 

Mieszkania znajdujące się w budynku mieszkalnym nr 39 w Wawrzyszowie są zwyczajowo zajmowane przez poszczególnych współwłaścicieli, jednak nie wyodrębniono samodzielnych lokali mieszkalnych. Udział podlegający licytacji 5/40 stanowi mieszkanie nr 5 o pow. 61m 2 i usytuowane jest na poddaszu budynku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz dwóch pomieszczeń nieużytkowych.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 15 838,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 878,50zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 583,80zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 01-12-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

I licytacja 9 działek rolny Kępino, gmina Borów o łącznej pow/ 17,85ha

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00007984/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 1 grudnia 2020r. o godz.14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Jarosława Masoły położonej w miejscowości Kępino, gmina Borów, powiat strzeliński, wykorzystywanej jako gruntu orne, stanowiącej:

 

 

 

 1. działkę nr 2 o powierzchni 2,75ha w tym w klasie gruntu RII 2,53ha, RIVb 0,08ha, RV 0,05ha i PsIV 0,09ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 153 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 050,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 340,00

 

 

 

 1. działkę nr 4/3 o powierzchni 1,94ha w tym w klasie gruntu RIVa 1,27ha i RIVb 0,67ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 103 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 325,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 310,00

 

 

 

 

 

 1. działkę nr 4/4 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RIVa dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

 1. działkę nr 53/5 o powierzchni 2,79 ha w klasie gruntu RIIIa, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 164 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 525,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 470,00

 

 

 

 1. działkę nr 53/6 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RIIIa dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

 1. działkę nr 58/6 o powierzchni 3,38ha w tym w klasie gruntu RIIIa 2,78ha, RIIIb 0,31ha, RV-0,29ha , dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 199 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 625,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 950,00

 

 

 

 1. działkę nr 58/7 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RV dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

 1. działkę nr 124 o powierzchni 3,70ha w tym w klasie gruntu RII - 1,05ha, RIIIa - 1,04ha, RIIIb-0,07ha , RIVa - 0,43ha, RIVb 1,11ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 213 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 360,00

 

 

 

 1. działkę nr 131 o powierzchni 3,26ha w tym w klasie gruntu RII - 1,88ha, RIIIa - 1,38ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 188 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 150,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 820,00

 

 

 

 

 

Uwaga: Istnieje rozbieżność pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w KW a informacjami ujawnionymi w EGiB. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka nr 4/2 uległa podziałowi na dz. nr 4/3 i 4/4, a działka nr 58/3 na działki 58/6 i 58/7. Ww. podziały nie zostały ujawnione w księdze wieczystej.

 

 

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 30-11-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Jeżeli w toku przetargu komornik sprzeda kilka działek i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.