Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

DRUGA LICYTACJA GRUNTÓW ROLNYCH STARY WIĄZÓW 5,9837 ha

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00001216/2 i WR1T/00017574/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2021r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Sławomira Gryfik stanowiących:

 

  1. działkę gruntu, wykorzystywaną jako grunty orne, nr 403 AM-2 o łącznej powierzchni 3,4378ha, w tym w klasie RII o pow. 1,3200ha, w klasie RIIIa o pow. 1,3508ha, w klasie ŁIII o pow. 0,6071ha i w klasie LsIII o pow. 0,1599ha, położona w obrębie Stary Wiązów, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00001216/2. Suma oszacowania wynosi 192 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 333,34zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 250,00zł;

  2. działkę gruntu, wykorzystywaną jako grunty orne, nr 249 AM-1 o łącznej powierzchni 2,5459 ha, w tym w klasie RIIIa o po. 1,4102ha i w klasie RIIIb o pow. 1,1357ha, położona w obrębie Stary Wiązów, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00017574/4. Suma oszacowania wynosi 147 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 533,34zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 780,00zł;

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15-04-2021r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

DRUGA LICYTACJA GRUNTÓW ROLNYCH W KUCHARZOWICACH 2,7930ha

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00005187/7

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rafała Golańskiego, położonej w Kucharzowicach, gmina Wiązów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00005187/7.

 

Nieruchomość stanowi dwie działki o łącznej powierzchni 2,7930ha, które nie tworzą kompleksu:

 

 

 

  • działkę 362 AM-1 o pow. 0,2389 ha położoną w Kucharzowicach , gmina Wiązów, stanowiącą lakę w klasie gruntu ŁIII - 0,1360ha, ŁIV 0,0940 ha, LsIV - 0,0089 oraz

  • działkę nr 436 AM-1 położoną w Kucharzowicach, uprawiana rolniczo o pow. 2,5541ha w klasie gruntu RIIIa - 1,8341ha, RIIIb 0,7200ha.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 149 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 733,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 960,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15 kwietnia 2021r.Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.