Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I Licytacja lokalu mieszklanego w Strzelinie ul. Wrocławska 49/6

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00040458/5

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 maja 2023r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sebastiana Muszak położonego: 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 49/6, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00040458/5.Z lokalem związany jest udział 711/10000 w prawie własności działki nr 115/2 AM-4 i częściach wspólnych budynku objętego KW WR1T/00020366/7. Lokal usytuowany jest na na I piętrze i składa się z pokoju, przechodniej kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o pow. użytkowej 32,56m2. W ramach udziału w częściach wspólnych właściciel korzysta z pomieszczenia na strychu o pow. 7m2 i piwnicy o pow. 12m2 W trakcie wizji na nieruchomości lokal był niezamieszkały.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 166 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 575,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 610,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 23 maja 2023. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

  

 

I licytacja gruntów rolnych o pow. 4,0367ha obręb Bryłówek

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00032588/6

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2023r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Strzelinie 57-100 Strzelin, Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Waldemara Maksymiak, położonej w obrębie Bryłówek, gmina Wiązów, powiat strzeliński, wykorzystywanej jako gruntu orne, stanowiącej:

 

  • działkę gruntu nr 122 o pow. 3,1459ha w tym : w klasie gruntu RIIIa 0,4919ha, w klasie gruntu RIIIb 2,6540ha,

  • działkę gruntu nr 68/1 o pow. 0,8908ha w tym : w klasie gruntu RIIIa o pow. 02520ha, w klasie gruntu RIIIb 0,6388 ha,

 

dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00032588/6.

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako: R – tereny rolne.

 

Suma oszacowania wynosi 215 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 580,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 11 kwietnia 2023r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.