Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

Druga licytacja udziału 1/2 - w domu jednorodzinnym - Strzelin ul. M.Konopnickiej 26

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

 

UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00026806/6

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Strzelinie ul. M.Konopnickiej 26, należącego do dłużnika: Marcina Konieczny, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00026806/6.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalny o pow. 224,39 m2, w zabudowie szeregowej posiada dwie kondygnacje nadziemne ( parter, I piętro ) z pełnym podpiwniczeniem i składa się z pomieszczeń: parter – pomieszczenie gospodarcze, garaż, wiatrołap, salon z komunikacją, klatka schodowa, wc, kuchnia; I piętro– trzy pokoje, łazienka z wc, przedpokój oraz piwnicy.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 191 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 466,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 120,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 21 czerwca 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w sądzie lub w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Komornik Sądowy

Iwona Maria Kubiak

 

 

 

 

 

I Licytacja budynku mieszkalnego Zborowice 22, gmina Wiązów

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00001613/5

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22 czerwca 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Zborowicach nr 22, gmina Wiązów, należącej do Mariana Duszy, posadowionej na działce nr 39/6 o pow. 0,0760 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalny oraz budynkiem gospodarczym, dla której urządzona księgę wieczystą nr WR1T/00001613/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o pow. 56,54m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i ganku. Budynek gospodarczy składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,26m2.

 

Suma oszacowania wynosi 98 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 725,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 21 czerwca 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w sądzie lub w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Dane szczegółowe nieruchomości

Powierzchnie budynku mieszkalnego:
ganek 9,05m2
pokój 16,37m2
pokój 19,92 m2
przedpokój 6,03m2
kuchnia 5,17m2

Budynek gospodarczy

Powierzchnie:
pom. gospodarcze nr I 35,55m2,
pom. gospodarcze nr II 21,94m2
pom. gospodarcze nr III 8,77m2


Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVII/219/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku ze zmianami). W dokumencie tym, działka nr 39/6 AM-1 oznaczona jest jako:
➢ M – strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej.

Ponad to działka leży w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu.

 

 

 

DRUGA LICYTACJA UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM - STRZELIN UL.JANA PAWŁA II 21/2 I

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00028617/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, sala nr 4, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/3 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Roberta Krzan położonego: 57-100 Strzelin, ul. Jana Pawła II 21/2, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00028617/8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania gruntu dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00028616/1.

 

Mieszkania znajdujące się w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II nr 21/2 w Strzelinie są zwyczajowo zajmowane przez poszczególnych współwłaścicieli, jednak nie wyodrębniono samodzielnych lokali mieszkalnych. Dłużnik w ramach udziału 1/3 części nieruchomości zajmuje pokój, kuchnię i łazienkę.

 

Komornik informuję o niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem dotyczącym powierzchni i składu lokalu. W skład całego lokalu wchodzą 2 pokoje, 2 kuchnie, 2 przedpokoje, 2 łazienki z wc o powierzchni 72,27 m2oraz 2 piwnice (według księgi wieczystej: 4 pokoje, przedpokój oraz 2 piwnice i 1/2 części pomieszczenia gospodarczego o powierzchni łącznej 72,61 m2).

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 49 733,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 155,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 973,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

 

I licytacja gruntu rolnego w Jordanowie Śląskim

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00027365/9

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Magdaleny Lenart-Fedejko. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, uprawiana rolniczo, składa się z działki nr 270/5 o pow.3,0115 ha( AM-1) ( w tym w klasie gruntu – RII – 0.1122 ha, RIIa – 2.4693 ha, RIVa- 0.0750 ha, W-RIIIa – 0.0400 ha, LsIV – 0.3150 ha), położona obręb 0006 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00027365/9. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działkę oznaczona nr 270/5 położony jest w strefie oznaczonej częściowo symbolem U7 teren usług ( powierzchnia 2.6565 ha ), symbolem ZL2 – teren lasów ( powierzchnia 0.3150 ha, oraz symbolem WS10- teren wód otwartych i płynących ( powierzchnia 0.0400 ha ).

 

Suma oszacowania wynosi 1 759 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 319 925,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 175 990,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 14-06-2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.