Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

II licytacja siedliska ( dom, magazyn, stodoła, grunt) w Kucharzowicach, gmina Wiązów

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KSIĘGI WIECZYSTEJ WR1T/00005206/7

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 stycznia 2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rafała Golańskiego.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek, które nie tworzą kompleksu:

 

 

 

  • działkę 192 o pow. 0,2274ha położoną w Kucharzowicach nr 47, gmina Wiązów, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 124m2, budynkiem dawnego magazynu zbożowego o pow. 309 m2 oraz budynkiem stodoły o pow. 273 m 2 oraz

  • działkę nr 412 położoną w Kucharzowicach obręb AM-2, uprawiana rolniczo o pow. 0,1995ha w klasie gruntu RIIIa.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00005206/7.

 

Działka nr 192 AM-2 położona jest pośród zabudowań mieszkaniowo – gospodarczych i stanowi siedlisko Kucharzowice 47. Wjazd na teren nieruchomości od strony drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś jest ograniczony, gdyż działka „styka się” z drogą na bardzo niewielkim fragmencie. Teren działki jest płaski. Działka zabudowana jest siedliskiem, w skład którego wchodzą: budynek mieszkalny, budynek dawnego magazynu zbożowego oraz budynek stodoły. Zabudowania znajdujące się w granicach nieruchomości wzniesione zostały w okresie przedwojennym. Pozostały, niezabudowany teren działki stanowi podwórze gospodarcze, w części utwardzony jest kamieniem polnym, posiada również ogrodzenie od strony frontowej wykonane ze sztachet drewnianych.

 

Działka nr 412 AM-2 położona jest na południe od siedliska, w odległości około 330 m. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. Droga asfaltowa przebiega w odległości około 130 m. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku. Zachodnią i wschodnią granicę działki wyznaczają drogi gruntowe, natomiast pozostałe granice stanowią miedze. Teren działki jest płaski. W dniu oględzin działka uprawiana była rolniczo – obsiana kukurydzą.

 

Powierzchnia wycenianego gruntu rolnego wynosi 0,1995 ha, co stanowi 0,3292 hektara przeliczeniowego. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,65. Nieruchomość znajduje się w I okręgu podatkowym.

 

 

 

Budynek mieszkalny wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną z ujściem do zbiornika bezodpływowego, gaz z butli, c. o. i c.w. z pieca na paliwo stałe. Parametry techniczne: powierzchnia zabudowy: 124 m2; powierzchnia netto sprowadzona: 248 m2;

 

 

 

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym. Obiekt obejmujący przyziemie, wysoki parter oraz poddasze. Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Wewnątrz znajdują się dwa mieszkania (jedno na parterze i jedno na poddaszu). Na parterze znajdują się: korytarz, kuchnia, 2 pokoje i łazienka, na poddaszu: przedpokój, kuchnia, pokój i komórka, natomiast w przyziemiu: kotłownia, letnia kuchnia z jadalnią, pokój, spiżarnia i łazienka. Budynek zamieszkały, obciążony ograniczonym prawem rzeczowym tj. dożywotnia i nieodpłatna służebności mieszkaniowa polegająca na prawie korzystania z jednego osobnego pokoju, wspólnej kuchni i łazienki położonej na parterze na rzecz Danuty Golańskiej ( urodzonej w 1953r) oraz Agnieszki Maszkowskiej ( urodzonej w 1983r.)

 

 

 

 

 

Magazyn zbożowy wyposażony w instalacje elektryczną. Powierzchnia zabudowy - 309 m2

 

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym. Obiekt dwuczłonowy. Wyższa, zachodnia część budynku przylega do budynku mieszkalnego, natomiast niższa, znajduje się w ruinalnym stanie technicznym. Zachodnia część dawnego magazynu zboża obejmuje parter i poddasze. W parterze znajdują się: pomieszczenie garażowe i gospodarcze. Na poddaszu przeprowadzono częściowy remont (wzmocniono konstrukcję dachu, ocieplono go w systemie gospodarczym, wstawiono okna połaciowe). Pozostała część budynku wymaga kompleksowego remontu, bądź wyburzenia.

 

 

 

Stodoła wyposażona w instalacje elektryczna. Powierzchnia zabudowy - 273 m2

 

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym, wyremontowany około 4 lata temu. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Zgodnie z oświadczeniem właściciela budynku, północna część budynku położona jest w granicach sąsiedniej nieruchomości, tj. działki nr 191/2. Nie wynika to wprost z mapy ewidencyjnej, gdyż oba te budynki ujawnione są jako jeden obiekt o nr ewidencyjnym 280.

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako:

 

M – strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej (działka nr 192 AM-2);

 

MU – strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej (działka nr 412 AM-2).

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 180 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 10 stycznia 2023r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

II licytacja lokalu użytkowego - Krzepice, gmina Strzelin

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00027025/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07 grudnia 2022r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Marek Jacek Sztomberski

 

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal niemieszkalny nr 2 położony w budynku nr 12 w Krzepicach, gmina Strzelin o pow. 375,6m2 wraz z udziałem 8895/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 154/2 AM-1. Lokal skład się z hali, biura i warsztatu położonych na parterze, hali położonej na I poddaszu, hali położonej na II poddaszu i pomieszczenia piwnicznego o pow. 169,60m2, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WR1T/00027025/4.

 

Nieruchomość, w której znajduje się lokal będący przedmiotem licytacji, położona jest przy lokalnej drodze asfaltowej prowadzącej przez wieś. W granicach działki nr 154/2 AM-1 znajduje się budynek dawnego Młyna wodnego. Jej zachodnią granicę stanowi ww. droga asfaltowa, południową i południowo – wschodnią wyznacza droga gruntowa, od wschodu graniczy z ciekiem wodnym, a granica północna jest słabo widoczna w terenie. W granicach działki zlokalizowany jest przedwojenny budynek ujęty Wykazie zabytków dawnego województwa wrocławskiego. Teren działki jest nieogrodzony i nieutwardzony. Media (energia, wodociąg) znajdują się na granicy działki nr 154/2 AM-1. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo – gospodarcza wsi Krzepice. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku ocenić można jako średni. Widoczne są miejscowe ubytki i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, braki w pokryciu dachu, zawilgocenia. Budynek kwalifikuje się do remontu.

 

W budynku znajdują się dwa samodzielne lokale: lokal niemieszkalny 12/2 ( będący przedmiotem licytacji) o pow. 375,60 m2 oraz lokal mieszkalny 12/1 o pow. 59,90 m2 Wejście do przedmiotowego lokalu niemieszkalnego prowadzi z zewnątrz. Brak jest ścian oddzielających przestrzeń nieruchomości wspólnej (korytarz) od części wchodzącej w skład lokalu niemieszkalnego. Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzepice (Uchwała nr XX172/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 maja 2008 r.). W ww. MPZP, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako:

 

MM6 – równorzędne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnych w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią; tereny zabudowy zagrodowej, rozumiane jako budynki i urządzenia wchodzące w skład gospodarstw rolnych, takie jak budynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią; uzupełniające: usługi wbudowane w kubaturę obiektu przeznaczenia podstawowego lub wolnostojące, rozumiane jako obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni działki.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 141 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 133,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 22 listopada 2022r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

 

 

 

II licytacja domu jednorodzinnego w budowie i budynku mieszkalnego - Kucharzowice, gmina Wiązów

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00035312/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07 grudnia 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Rafała Golańskiego i Elżbiety Golańskiej.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek: 193/2 i 193/3 o łącznej powierzchni 0,2941 ha położonych w obrębie Kucharzowice, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie.

 

Działka 193/3 o pow. 0,0977ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, w stanie surowym zamkniętym, o łącznej powierzchni zabudowy 195,64m2, który składa się z wiatrołapu, holu, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, salonu, dwóch łazienek, korytarza, dwóch sypialni, gabinetu i garderoby na parterze oraz holu, czterech pokoi i łazienki na poddaszu o łącznej powierzchni 249,26m2 Teren nieruchomości płaski. Część nieruchomości posiada ogrodzenie z siatki stalowej, które nie przebiega dokładnie po granicach nieruchomości. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna sieć energetyczna wraz z słupem trójnogim, posadowionym na działce nr 193/2. W pobliżu granic nieruchomości przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa. Na terenie działki nr 193/2 znajduje się studnia. Dane szczegółowe: fundamenty: betonowe; ściany: murowane z pustaków ceramicznych typu POROTHERM; strop: gęstożebrowy typu TERIVA; schody: brak; dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną karpiówką; tynki wewnętrzne: brak; tynk zewnętrzny: brak; posadzki i podłogi: wylewka betonowa; stolarka: okna PCV, okno połaciowe drewniane, rolety zewnętrzne. Wyposażenie budynku w instalacje: częściowo: instalacja elektryczna i kanalizacyjna.

 

Działka 193/2 o pow. 0,1964 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przedwojennym o pow. zabudowy 125m 2 położona w Kucharzowicach 44, który składa się z pięciu pokoi, korytarza, dwóch komórek i przedpokoju o łącznej powierzchni 92,17m2 i jest w stanie ruinalnym, w trakcie wizji budynek był niezamieszkały, wzniesionym w okresie przedwojennym.

 

Działka 193/2 o pow. 0,1964 w klasie gruntu BR-RIIIa, zaś działka nr 193/3 o pow. 0,0977 ha w klasie gruntu RIIIa.

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako:

 

M- strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej.

 

 

 

Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została Decyzja nr 237/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę w istniejącej zabudowie zagrodowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Cyrus II”, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne o poj. V=10 m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, wlz oraz zjazdu drogowego, przewidzianych do realizacji na działce nr 193/3 i 193/2 AM-2 w miejscowości Kucharzowice, gm. Wiązów dla Państwa Elżbiety i Rafała Golańskich.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00035312/2.

 

Suma oszacowania wynosi 596 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 397 800,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 670,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 6 grudnia 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.