Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

DRUGA LICYTACJA UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM - STRZELIN UL.JANA PAWŁA II 21/2 I

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00028617/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, sala nr 4, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/3 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Roberta Krzan położonego: 57-100 Strzelin, ul. Jana Pawła II 21/2, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00028617/8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania gruntu dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00028616/1.

 

Mieszkania znajdujące się w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II nr 21/2 w Strzelinie są zwyczajowo zajmowane przez poszczególnych współwłaścicieli, jednak nie wyodrębniono samodzielnych lokali mieszkalnych. Dłużnik w ramach udziału 1/3 części nieruchomości zajmuje pokój, kuchnię i łazienkę.

 

Komornik informuję o niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem dotyczącym powierzchni i składu lokalu. W skład całego lokalu wchodzą 2 pokoje, 2 kuchnie, 2 przedpokoje, 2 łazienki z wc o powierzchni 72,27 m2oraz 2 piwnice (według księgi wieczystej: 4 pokoje, przedpokój oraz 2 piwnice i 1/2 części pomieszczenia gospodarczego o powierzchni łącznej 72,61 m2).

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 49 733,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 155,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 973,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.