Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I Licytacja budynku mieszkalnego Zborowice 22, gmina Wiązów

|

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00001613/5

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22 czerwca 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Zborowicach nr 22, gmina Wiązów, należącej do Mariana Duszy, posadowionej na działce nr 39/6 o pow. 0,0760 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalny oraz budynkiem gospodarczym, dla której urządzona księgę wieczystą nr WR1T/00001613/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o pow. 56,54m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i ganku. Budynek gospodarczy składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,26m2.

 

Suma oszacowania wynosi 98 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 725,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 21 czerwca 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w sądzie lub w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Dane szczegółowe nieruchomości

Powierzchnie budynku mieszkalnego:
ganek 9,05m2
pokój 16,37m2
pokój 19,92 m2
przedpokój 6,03m2
kuchnia 5,17m2

Budynek gospodarczy

Powierzchnie:
pom. gospodarcze nr I 35,55m2,
pom. gospodarcze nr II 21,94m2
pom. gospodarcze nr III 8,77m2


Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVII/219/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku ze zmianami). W dokumencie tym, działka nr 39/6 AM-1 oznaczona jest jako:
➢ M – strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej.

Ponad to działka leży w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu.