Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja domu, magazynu zbożowego, stodoły i działki ronlej w Kucharzowicach

|

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00005206/7

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2022r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowy w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rafała Golańskiego. Nieruchomość stanowi:

 

  • działkę 192 o pow. 0,2274ha położoną w Kucharzowicach nr 47, gmina Wiązów, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 124m2, budynkiem dawnego magazynu zbożowego o pow. 309 m2 oraz budynkiem stodoły o pow. 273 m 2 oraz

  • działkę nr 412 położoną w Kucharzowicach obręb AM-2, uprawiana rolniczo o pow. 0,1995ha w klasie gruntu RIIIa.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00005206/7.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 180 300,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 225,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Nieruchomość położona jest w środkowej części obrębu Kucharzowice. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki, które nie tworzą kompleksu.

Działka nr 192 AM-2 położona jest pośród zabudowań mieszkaniowo – gospodarczych i stanowi siedlisko Kucharzowice 47. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy, na wschód względem drogi biegnącej przez wieś. Od północnego - zachodu i wschodu sąsiaduje z drogami dojazdowymi. Wjazd na teren nieruchomości od strony drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś jest ograniczony, gdyż działka „styka się” z drogą na bardzo niewielkim fragmencie. Z pozostałych stron działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniowo – gospodarczą wsi. Teren działki jest płaski. W dniu oględzin działka zabudowana była siedliskiem, w skład którego wchodzą: budynek mieszkalny, budynek dawnego magazynu zbożowego oraz budynek stodoły. Zabudowania znajdujące się w granicach nieruchomości wzniesione zostały w okresie przedwojennym. Pozostały, niezabudowany teren działki stanowi podwórze gospodarcze, w części utwardzony jest kamieniem polnym, posiada również ogrodzenie od strony frontowej wykonane ze sztachet drewnianych.


Działka nr 412 AM-2 położona jest na południe od siedliska, w odległości około 330 m. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. Droga asfaltowa przebiega w odległości około 130 m. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku. Zachodnią i wschodnią granicę działki wyznaczają drogi gruntowe, natomiast pozostałe granice stanowią miedze. Teren działki jest płaski. W dniu oględzin działka uprawiana była rolniczo – obsiana kukurydzą.
Powierzchnia wycenianego gruntu rolnego wynosi 0,1995 ha, co stanowi 0,3292 hektara przeliczeniowego. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,65.  Nieruchomość znajduje się w I okręgu podatkowym.

Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje
− elektryczna,
− wodociągowa,
− kanalizacji sanitarnej z ujściem do zbiornika bezodpływowego,
− gaz z butli,
− c. o. i c.w. z pieca na paliwo stałe.
Parametry techniczne:
− powierzchnia zabudowy: 124 m2;
− powierzchnia netto sprowadzona: 248 m2;

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym. Obiekt obejmujący przyziemie, wysoki parter oraz poddasze. Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Wewnątrz znajdują się dwa mieszkania (jedno na parterze i jedno na poddaszu). Na parterze znajdują się: korytarz, kuchnia, 2 pokoje i łazienka, na poddaszu: przedpokój, kuchnia, pokój i komórka, natomiast w przyziemiu: kotłownia, letnia kuchnia z jadalnią, pokój, spiżarnia i łazienka.

Magazyn zbożowy wyposażony jest w instalacje
− elektryczna.
− powierzchnia zabudowy - 309 m2
 Obiekt dwuczłonowy. Wyższa, zachodnia część budynku przylega do budynku mieszkalnego, natomiast niższa, znajduje się w ruinalnym stanie technicznym.

Stodoła wyposażona jest w instalacje:

− elektryczna.

− powierzchnia zabudowy - 273 m2

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym, wyremontowany około 3 lata temu. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Zgodnie z oświadczeniem właściciela budynku, północna część budynku położona jest w granicach sąsiedniej nieruchomości, tj. działki nr 191/2. Nie wynika to wprost z mapy ewidencyjnej, gdyż oba te budynki ujawnione są jako jeden obiekt o nr ewidencyjnym 280.Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako:
➢ M – strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej (działka nr 192 AM-2);
➢ MU – strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej (działka nr 412 AM-2).