Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja domu jednorodzinnego w budowie, budynku mieszkalnego w Kucharzowicach

|

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00035312/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 września 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Rafała Golańskiego i Elżbiety Golańskiej.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek: 193/2 i 193/3 o łącznej powierzchni 0,2941 ha położonych w obrębie Kucharzowice, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie.

 

Działka 193/2 o pow. 0,1964 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przedwojennym o pow. zabudowy 125m 2 położona w Kucharzowicach 44, który składa się z pięciu pokoi, korytarza, dwóch komórek i przedpokoju o łącznej powierzchni 92,17m2 i jest w stanie ruinalnym, w trakcie wizji budynek był niezamieszkały.

 

Działka 193/3 o pow. 0,0977ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy o łącznej powierzchni zabudowy 195,64m2, który składa się z wiatrołapu, holu, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, salonu, dwóch łazienek, korytarza, dwóch sypialni, gabinetu i garderoby na parterze oraz holu, czterech pokoi i łazienki na poddaszu o łącznej powierzchni 249,26m2

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00035312/2.

 

Suma oszacowania wynosi 596 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 447 525,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 670,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

 

działka nr 193/2 zabudowana  budynkiem mieszkalnym wzniesionym w okresie przedwojennym. Adres: Kucharzowice 44. Pozostały, niezabudowany teren działki stanowi podwórze gospodarcze, na przeważającej części porośnięte trawą.

Działka nr 193/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, znajdujący się w stanie surowym zamkniętym. Teren nieruchomości płaski. Część nieruchomości posiada ogrodzenie z siatki stalowej, które nie przebiega dokładnie po granicach nieruchomości. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna sieć energetyczna wraz z słupem trójnogim, posadowionym na działce nr 193/2. W pobliżu granic nieruchomości przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa. Na terenie działki nr 193/2 znajduje się studnia.
Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo – gospodarcza wsi oraz grunty użytkowane rolniczo.
Działka 193/2 o pow. 0,1964 w klasie gruntu BR-RIIIa, zaś działka nr 193/3 o pow. 0,0977 ha w klasie gruntu RIIIa.

Budynek mieszkalny (działka nr 193/2 AM-2) 

- Wyposażenie budynku w instalacje: brak.

− powierzchnia zabudowy: 125 m2.

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym. Obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Wnętrze budynku w stanie ruinalnym. Obecnie obiekt nie jest zamieszkiwany.

Budynek mieszkalny powierzchnie:
parter:
komórka 5,05 m2˛
pokój 16,14 m2˛
korytarz 10,96 m2˛
pokój 16,36 m2˛
pokój 5,47 m2˛
przedpokój 5,96 m2˛
pokój 13,48 m2˛
pokój 12,12 m2˛
komórka 6,64 m2˛
Razem: 92,17 m2

Budynek mieszkalny w trakcie budowy (działka nr 193/3 AM-2)
− powierzchnia zabudowy: 195,64 m2.

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Obiekt wzniesiono na rzucie o regularnym kształcie Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Obecnie obiekt nie jest zamieszkiwany.
Docelowo na parterze znajdować ma się wiatrołap, hol, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, salon, dwie łazienki, dwie sypialnie, gabinet oraz garderoba, natomiast na poddaszu część nocna składająca się z holu, czterech sypialni oraz łazienki.
Parametry techniczne budynku przyjęto na podstawie jego dokumentacji technicznej.Budynek mieszkalny zestawienie powierzchni
Parter
wiatrołap 5,20m²
hol 9,10m²
pom. gospodarcze 9,80 m²
kuchnia 10,10 m²
 salon 50,50 m²
 łazienka (pod schodami) 1,60 m²
korytarz 3,20 m²
łazienka 6,46 m²
sypialnia 16,50 m²
sypialnia 11,20 m²
gabinet 11,30 m²
garderoba 6,20 m²
Razem: 141,16 m²
Poddasze
hol 20,20m²,
pokój 23,60 m²
pokój 23,90 m²
łazienka 9,00 m²
pokój 15,90 m²
pokój 15,50 m²  
Razem: 108,10 m²  
Powierzchnia netto budynku:  249,26m
Przy pomiarze powierzchni zastosowano PN-ISO 9836-1997 z uwzględnieniem redukcji powierzchni wynikającej z wysokości: h < 1,40 – 0%, 1,40 < h < 2,20 – 50%.

Przeznaczenie nieruchomości


Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako:
M- strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej.


Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została Decyzja nr 237/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę w istniejącej zabudowie zagrodowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Cyrus II”, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne o poj. V=10 m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, wlz oraz zjazdu drogowego, przewidzianych do realizacji na działce nr 193/3 i 193/2 AM-2 w miejscowości Kucharzowice, gm. Wiązów dla