Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I Licytacja udziału w dwóch działkach rolnych- Kuropatnik, gmina Strzelin

|

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYS. 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00004424/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Bogdana Sokaluk w tym:

 

 

 

  1. Udział w wys. 1/2 niewydzielonej części w niezbudowanej działce nr 167 AM-1 położonej w gminie Strzelin, obręb Kuropatnik, uprawianej rolniczo. Działka o pow. 0,82ha ( w tym w klasie gruntu RIIIb o pow. 0,55ha i w klasie RIVb o pow. 0,27) , dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00004424/4. Przeznaczenie nieruchomości: 6R – tereny rolnicze. Suma oszacowania wynosi 15 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 512,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1535,00zł.

 

 

 

  1. Udział w wys. 1/2 niewydzielonej części w niezbudowanej działce nr 681 AM-2. Działka o powierzchni 3,05ha ( w tym w klasie gruntu RV o pow. 2,37ha, a w klasie gruntu RVI o pow. 0,68ha) położona jest w południowej części obrębu Kuropatnik ( gmina Strzelin), w rejonie skrzyżowania ulic Strzelińskiej, Krajobrazowej i Kaczerki, uprawiana rolniczo. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/0004424/4. Przeznaczenie nieruchomości: w części 13R – tereny rolnicze, w części 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 35KDW – tereny dróg wewnętrznych oraz liniowo 11 KDD – tereny dróg publicznych oraz 3KDtr i 5KDtr – tereny dróg transportu rolnego. Suma oszacowania wynosi 338 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 860,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.