Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

Obwieszczenie o I licytacji gruntu rolnego o pow. 2,5543 ha, Konary

|

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00030326/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13 grudnia 2023r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bogumiły Przyszlak i Stanisława Przyszlak stanowiącej: działkę nr 25 AM-1 pow. 2,5543 ha (w tym w klasie gruntu RII o pow. 1,0180ha, w klasie gruntu RIIIa o pow. 0,7267ha, w klasie gruntu ŁII o pow. 0,8096ha), niezabudowana, użytkowana rolniczo (jęczmień), położona we wsi Konary, gmina Przeworno, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą numer WR1T/00030326/8. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno (Uchwała nr XLIV/201/22 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 października 2022 r.) oznaczona jest symbolami: R – tereny rolnicze.

Działka nr 25 AM-1 położona jest pośród podobnych gruntów rolnych. Działka od południa graniczy z drogą gruntową, zaś pozostałe granice są słabo widoczne w terenie. Teren działki jest płaski. Na terenie działki znajduje się miejscowe zadrzewienie. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania mieszkaniowo – gospodarcze wsi oraz grunty niezabudowane .

 

Suma oszacowania wynosi 137 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 780,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 12 grudnia 2023r. ( data uznania na rachunku komornika). Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Komornik Sądowy

Iwona Maria Kubiak