Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I elektroniczna licytacja nieruchomości Prusy

|

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

https://elicytacje.komornik.pl/items/22788/dwie-dzialki-w-prusach-o-pow-ha

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1147/23, w dniu 03 lipca 2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się w oparciu o art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości należącej do dłużników Adama Bek i Lecha Bek, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00025922/8 .

 

Nieruchomość położona w obrębie Prusy, gmina Kondratowice, składa się z działek gruntu:

 

  • nr 404/5 ( o pow. 0,011ha w klasie gruntu B) użytkowanej jako tereny mieszkaniowe i

  • nr 404/6 ( o pow. 0,6430ha w klasie gruntu Ba)użytkowanej jako tereny przemysłowe,

 

o łącznej powierzchni 0,6641ha zabudowanych budynkiem garażowym i budynkami po byłym tartaku. Dostęp do działki 404/5 zapewnia droga asfaltowa od ul. Parkowej w Prusach, stanowiąca południową granicę. Niezabudowana cześć działki jest utwardzona i stanowi teren dojść i dojazdów do sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 404/6 AM-1 posiada w miarę regularny kształt i stanowi część dawnego ośrodka produkcyjnego (tartaku i zakładu stolarskiego). Granice nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza oraz tereny niezabudowane. W dniu oględzin nieruchomość nie była użytkowana (zamieszkała), działka nr 404/6 AM-1 zabudowana jest dawnym budynkiem administracyjnosocjalnym wraz z kominem przemysłowym oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązujący jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Prusy (Uchwała Nr LXV/395/2023 Rady Gminy Kondratowice, opublikowana w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 r., poz. 3280). W dokumencie tym, przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie: o 1P/U – tereny produkcyjno-usługowe (teren działki nr 404/6); o 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (teren działki nr 404/5). Nieruchomość leży w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego i „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 283 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 212 550,00 zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 28 340,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

 

 

Licytacja zakończy się w dniu 10-07-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.