Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1T/00030284/1

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ ELEKTRONICZNEJ

 

LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00030284/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05 września 2024r. o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej pod adresem :

 

https://e-licytacje.komornik.pl/items/24508/trzy-niezabudowane-dzialki-gruntu-obreb-mnikow-gmina-przeworno-powiat-strzelinski

 

 

 

nieruchomości składającej się z trzech działek nr 67, 69 i 70 położonej obręb Mników, jednostka ewidencyjna Przeworno, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00030284/1 o łącznej powierzchni 16 246,00 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Jacka Fałat.

 

Szczegółowy opis

 

Działka nr 69 (wykorzystywana jako łąki trwałe) o powierzchni 0,4061ha ( w tym w klasie gruntu ŁIV o pow. 0,3931 ha i w klasie gruntu W-RIVa o pow. 0,0130ha).

 

Działka nr 70 (wykorzystywana jako grunty rolne) AM-1 o powierzchni 0,6632ha ( w tym w klasie gruntu RVIa o pow. 0,4636ha, w klasie gruntu ŁIV o pow. 0,1131ha, w klasie Br-PsIV o pow. 0,0865ha), położone są w pobliżu rozproszonych zabudowań mieszkaniowo – gospodarczych oraz gruntów niezabudowanych. Działki od zachodu graniczą z drogą gruntową. Teren działek jest płaski.

 

Działka nr 67 ( wykorzystywana jako lasy) o powierzchni 0,5553ha w klasie gruntu LsIII AM-1 jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona, częściowo stanowi staw, położona jest pośród podobnych gruntów leśnych i rolnych.

 

 

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi Mników z przysiółkiem Wieliszów (Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/94/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

 

MM – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej,

 

MMp – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej,

 

ZN – teren istniejącej zieleni niskiej (Tereny użytków rolnych, położonych w obrębie form dolinnych i nisz źródliskowych cieków. Wykorzystanie dla potrzeb rolnictwa, zgodnie z wymogami zasad rolnictwa ekologicznego.),

 

RL – tereny istniejących lasów.

 

Gmina Przeworno posiada również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno (Uchwała nr XLIV/201/22 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 października 2022 r.). W dokumencie tym

 

przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolami: R – tereny rolnicze, MM

 

tereny zabudowy mieszanej o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowo- usługowym i zagrodowym i ZL – tereny lasów.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 302 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 333,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 200,00zł.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

 

 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/.

 

 

 

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 30 200,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 3 września 2024.

 

 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

 

 

Licytacja zakończy się w dniu 12 września 2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.