Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI STRZELIN UL. STASZICA 17/6

|

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2019r. o godz.8:45 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 5/6 ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika: Rafała Piaseckiego, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego 57-100 Strzelin, ul. Staszica 17/6, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa (adres spółdzielni: 57-100 Strzelin, ul.Tadeusza Kościuszki 10 ). Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 55,02 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 128 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 416,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 812,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data zaksięgowania środków na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.