Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I LICYTACJA DOMU JEDNORODZINNEGO STRZELIN UL. PONIATOWSKIEGO 4 O POW. 154M2

|

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00008681/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Strzelinie przy ul. ks.J. Poniatowskiego 4, na działce gruntu oznaczonej nr 76 (AM-5) o powierzchni 440 m2, należącej do dłużnika: Moniki Thabet (Cebulska), dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00008681/1. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny o pow. 154,00 m2, w zabudowie bliźniaczej posiadający dwie kondygnacje nadziemne (parter, I piętro) z pełnym podpiwniczeniem i składający się z pomieszczeń: parter – 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, korytarz z klatka schodową;, I piętro– 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, korytarz z klatką schodową; piwnica– garaż, kotłownia, pralnia, 4 pomieszczenia gospodarcze, korytarz z klatką schodową.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 384 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.