Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

II licytacja nieruchomości -zespół budynków przemysłowych po byłym zakładzie stolarskim położone w Prusach, gmina Kondratowice

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00025922/8, WR1T/00021062/3, WR1T/00001045/2, WR1T/00008510/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 2 lipca 2020r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej zespół budynków przemysłowych po byłym zakładzie stolarskim, składającej się z:

 

 

 

  • działki nr 155 o powierzchni 0,8127ha (w tym w klasie gruntu ŁII -o pow. 0,6827ha, W-ŁII o pow. 0,0279ha, LsII - o pow. 0,1021ha) położonej w Prusach gmina Kondratowice i 65/5 położonej w Prusach przy ul. Parkowej 4 o powierzchni 1,9823 ha (w tym w klasie gruntu RII - 0,8776 ha, Lzr-RII 0,05805 ha i Ba - 1,0542 ha) dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00001045/2; Działka 65/5 zabudowana jest budynkami nr od nr 67 do nr 72 oraz budynkami nr 180, 259, 260, 261; należących do dłużników: Lecha Wiktora Bek i Barbary Bek na zasadzie wpólności ustawowej majątkowej małżeńskiej;

 

 

 

  • działki nr 66/3 o powierzchni 0,4829 ha (w tym w klasie gruntu RII - 0,2788ha, Lzr-RII - 0,0676ha, Ba - 0,1365ha) położonej w Prusach gmina Kondratowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00008510/2; działka zabudowana jest budynkiem nr 72 należącej do dłużników: Lecha Wiktora Bek - udział w wysokości 1/2 części i Barbary Bek - udział w wysokości 1/2 części;

 

 

 

  • działki nr 66/6 o powierzchni 0,0411ha w klasie gruntu Bas położona w Prusach gmina Kondratowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/000021062/3. Działka 66/6 zabudowana jest budynkami nr od nr 69 do nr 72; należącej do dłużnika Lecha Wiktora Bek;

 

 

 

  • działki nr 404/5 o powierzchni 0,0211hao klasie gruntu B położona w Prusach gmina Kondratowice i 404/6o powierzchni 0,6430 w klasie gruntu Ba położona w Prusach przy ul. Parkowej 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/000025922/8; Działka 404/5 zabudowana jest budynkiem nr 64, a działka nr 404/6 zabudowana jest budynkami nr 65, 66, 260, 261; należącej do dłużnika: Bek i Syn Spółka jawna

 

 

 

Na podstawie dokumentacji oraz wizji lokalnej stwierdzono następujące wady oraz rozbieżności:

 

Żaden budynek znajdujący się na nieruchomościach nie został ujawniony w księdze wieczystej,

 

część budynku 261 znajduje się na działce Skarbu Państwa,

 

Występuje rozbieżność powierzchni działek pomiędzy jednostką rejestrową ewidencji gruntów i budynków nr G269 a księgą wieczystą nr WR1T/00008510/2. Według ewidencji powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4829 ha natomiast według KW 0,4100 ha.

 

Wizja lokalna ujawniła istnienie jeszcze jednego budynku nieujawnionego ani w ewidencji gruntów i budynków ani w księdze wieczystej. Budynek o powierzchni zabudowy 31,22 m2 znajduje się na działce nr 65/5.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 663 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 442 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (01-07-2020). Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

STAN NIERUCHOMOŚCI

1) Stan prawny:

województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, miejscowość Prusy, ulica Parkowa Nr 4

działki 404/5; 404/6; 66/3; 155; 65/5; 66/6 - powierzchnia łączna 39 831 m2

księgi wieczyste

WR1T/00001045/2, WR1T/00008510/2,

WR1T/00021062/3, WR1T/00025922/8,

obiekt

nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem budynków przemysłowych rodzaj praw do nieruchomości własność

właściciele

Barbara Bek c. Adama i Anna

Lech Bek s. Bronisława i Heleny

Bek i Syn” Spółka Jawna

Adam Bek

 

a) Księgi wieczyste.

 

WR1T/00001045/2- W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano, według stanu z dnia

13 czerwca 2019 r.:

DZIAŁ I-O (oznaczenie nieruchomości)

Wzmianki w dziale:

W dziale I-O – wzmianek brak.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

położenie: województwo: DOLNOŚLĄSKIE, powiat: STRZELIŃSKI, gmina: KONDRATOWICE, miejscowość: PRUSY

działki ewidencyjne: 155, sposób korzystania: Ł - ŁĄKI TRWAŁE

działki ewidencyjne: 65/5 PRUSY, UL. PARKOWA NR 4

sposób korzystania: BA - TERENY PRZEMYSŁOWE

powierzchnia nieruchomości: 2,7950 HA

Wzmianki w dziale: W dziale I-SP – wzmianek brak

DZIAŁ II (własność)

Właściciele: BARBARA BEK, rodzice: ADAM, ANNA, udział 1/1 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA;

LECH BEK, rodzice: BRONISŁAW, HELENA, udział 1/1 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA;

DZIAŁ III (ciężary i ograniczenia) W dziale wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonej przez Komornika Sądowego w Strzelinie egzekucji z nieruchomości w sprawach KM 105/19, KM 115/19, 122/19, 124/19 oraz trzy zmiany w postaci ujawnienia przyłączenia się kolejnego wierzyciela w sprawach KM 115/19, KM 122/19 i KM 124/19.

Występują również dwa inne wpisy w postaci ujawnienia przyłączenia kolejnego wierzyciela w sprawach KM 707/13 i KM 633/13.

 

WR1T/00008510/2- W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano, według stanu z dnia

13 czerwca [06] 2019 r.:

DZIAŁ I-O (oznaczenie nieruchomości) – wzmianek brak.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

 

położenie: województwo: DOLNOŚLĄSKIE, powiat: STRZELIŃSKI, gmina: KONDRATOWICE, miejscowość: PRUSY

działki ewidencyjne: 66/3 sposób korzystania: NIERUCHOMOŚĆ BEZ ZABUDOWAŃ powierzchnia nieruchomości: 0,4100 HA

DZIAŁ I – SP (spis praw związanych z własnością) Wpisów brak.

DZIAŁ II (własność)

Właściciele: BARBARA BEK, rodzice: ADAM, ANNA, udział 1/2; LECH BEK, rodzice: BRONISŁAW, HELENA, udział 1/2;

DZIAŁ III (ciężary i ograniczenia) W dziale wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonej przez Komornika Sądowego w Strzelinie egzekucji z nieruchomości w sprawach KM 105/19, GKM 12/19 oraz dwie zmiany w postaci ujawnienia przyłączenia się kolejnego wierzyciela w sprawach KM 105/19, GKM 12/19. Występuje również jeden inny wpis w postaci ujawnienia przyłączenia kolejnego wierzyciela w sprawie KM 707/13.

 

WR1T/00021062/3 - W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano, według stanu z dnia

13 czerwca [06] 2019 r.:

DZIAŁ I-O (oznaczenie nieruchomości) – wzmianek brak.

 

PRUSY, UL. PARKOWA NR 4, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, położenie: województwo: DOLNOŚLĄSKIE, powiat: STRZELIŃSKI, gmina: KONDRATOWICE, miejscowość: PRUSY działki ewidencyjne: 66/6, sposób korzystania: BA - TERENY PRZEMYSŁOWE

powierzchnia nieruchomości: 0,0411 HA

DZIAŁ I – SP– wzmianek brak.

 

DZIAŁ II (własność) Właściciele: LECH BEK, rodzice: BRONISŁAW, HELENA, udział 1/1;

DZIAŁ III (ciężary i ograniczenia) W dziale wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonej przez Komornika Sądowego w Strzelinie egzekucji z nieruchomości w sprawach KM 105/19, GKM 12/19 oraz jedna zmiana w postaci ujawnienia przyłączenia się kolejnego wierzyciela w sprawie GKM 12/19.

 

WR1T/00025922/8 - W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano, według stanu z dnia

13 czerwca [06] 2019 r.:

DZIAŁ I-O (oznaczenie nieruchomości)– wzmianek brak.

 

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, położenie: województwo: DOLNOŚLĄSKIE, powiat: STRZELIŃSKI, gmina: KONDRATOWICE, miejscowość: PRUSY, działki ewidencyjne: 404/5, sposób korzystania: B - TERENY MIESZKANIOWE, działki ewidencyjne: 404/6, sposób korzystania: BA - TERENY PRZEMYSŁOWE, powierzchnia nieruchomości: 0,6641 HA,  DZIAŁ I – SP (spis praw związanych z własnością),

Wzmianki w dziale: wzmianek brak.

DZIAŁ II (własność)

Właściciele: "BEK I SYN" SPÓŁKA JAWNA, PRUSY, udział 1/1;

DZIAŁ III (ciężary i ograniczenia)

W dziale wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonej przez Komornika Sądowego w Strzelinie egzekucji z nieruchomości w sprawach

KM 384/16, KM 105/19, KM 111/19, KM 116/19, KM 121/19, KM 110/19, KM 125/19, KM 123/19, KM 109/19 oraz 9 zmian w

postaci ujawnienia przyłączenia się kolejnego wierzyciela i jedna zmiana dotycząca wykreślenia wzmianki o prowadzonej egzekucji

w sprawie 1143/15.

 

 

 

b) Ewidencja gruntów i budynków

 

Jednostka rejestrowa G23:

forma władania – wspólność ustawowa 1/1;

właściciele – Bek Lech (Bronisław, Helena), adres: ul. Parkowa 4, Prusy;

Bek Barbara (Adam, Anna), adres: ul. Parkowa 4, Prusy;

działki – 155 AM – 1;

uwagi – Dzierżawa do 27.10.2020 r. Kłysz Bolesław;

65/5 AM – 1;

uwagi – Działka zabudowana budynkami: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 180, 259, 260, 261;

Dzierżawa do 27.10.2020 r. część działki (RII pow. 0,99 ha) Kłysz Bolesław

powierzchnia działek razem – 2,7950 HA

Nr KW - WR1T/00001045/2

Jednostka rejestrowa G269:

forma władania – współwłasność;

właściciele – udział ½, Bek Lech (Bronisław, Helena), adres: ul. Parkowa 4, Prusy;

udział ½, Bek Barbara (Adam, Anna), adres: ul. Parkowa 4, Prusy;

działki – 66/3 AM – 1;

uwagi – Działka zabudowana budynkami: 72;

Dzierżawa do 27.10.2020 r. Kłysz Bolesław;

powierzchnia działek razem – 0,4829 HA

Nr KW - WR1T/00008510/2

Jednostka rejestrowa G181:

forma władania – własność;

właściciele – udział 1/1, Bek Lech (Bronisław, Helena), adres: ul. Parkowa 4, Prusy;

działki – 66/6 AM – 1;

uwagi – Działka zabudowana budynkami: 69, 70, 71, 72;

powierzchnia działek razem – 0,0411 HA

Nr KW - WR1T/00021062/3

Jednostka rejestrowa G218:

forma władania – współwłasność;

właściciele – udział 1/1 L, Bek Adam (Lech, Barbara), adres: Rakowice 10A, 57-150 Rakowice;

udział L, Bek Lech (Bronisław, Helena), adres: ul. Parkowa 4, Prusy;

udział 1/1, ZAKŁAD DRZEWNY S.C. BEK I SYN, siedziba: ul. Parkowa 4, Prusy;

działki – 404/5 AM – 1;

uwagi – Działka zabudowana budynkami: 64;

404/6 AM – 1;

uwagi – Działka zabudowana budynkami: 65, 66, 260, 261;

powierzchnia działek razem – 0,6641 HA

Nr KW - WR1T/00025922/8

ŁII 0,6827 łąki trwałe

W-ŁII 0,0279 grunty pod rowami

LsIII 0,1021 lasy

155 0,8127

RII 0,8776 grunty orne

Lzr-RII 0,0505 grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych

Ba 1,0542 tereny przemysłowe

65/5 1,9823

RII 0,2788 grunty orne

Lzr-RII 0,0676 grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych

Ba 0,1365 tereny przemysłowe

66/3 0,4829

66/6 0,0411 Ba 0,0411 tereny przemysłowe

404/5 0,0211 B 0,0211 tereny mieszkaniowe

404/6 0,6430 Ba 0,6430 tereny przemysłowe

 

 

c) Wady prawne oraz inne niezgodności

 

Na podstawie dokumentacji oraz wizji lokalnej stwierdzono następujące wady oraz rozbieżności:

Żaden budynek znajdujący się na nieruchomościach nie został ujawniony w księdze wieczystej.

Budynek nr 261 oraz 260 posadowione są na działkach 404/6, 306/2, 65/5 z których każda

posiada innego właściciela. Większa część budynku 261 znajduje się na działce Skarbu Państwa

(306/2).

Budynki 69, 70, 71 posadowione są na dwóch działkach nr 65/5 oraz 66/6 z których każda

posiada inne go właściciela.

Budynek nr 72 posadowiony jest na trzech działkach 65/5, 66/6 oraz 66/3 z czego dwie

posiadają różnych właścicieli.

Występuje rozbieżność powierzchni działek pomiędzy jednostką rejestrową ewidencji gruntów

i budynków nr G269 a księgą wieczystą nr WR1T/00008510/2. Według ewidencji powierzchnia

nieruchomości wynosi 0,4829 ha natomiast według KW 0,4100 ha.

Wizja lokalna ujawniła istnienie jeszcze jednego budynku nieujawnionego ani w ewidencji

gruntów i budynków ani w księdze wieczystej. Budynek o powierzchni zabudowy 31,22 m2

znajduje się na działce nr 65/5.

 

Stan techniczno-użytkowy.

 

 

Obiekt stanowi zabudowania przemysłowe w postaci hal i budynków biurowych oraz grunt rolny.

 

a) Część I (przemysłowa).

 

Grunty o funkcji mieszkaniowej i przemysłowej.

Obiekt składający się działek 404/6, 404/5, 66/6 oraz części działek 65/5, 66/3 razem kształtu

nieregularnego wieloboku przedzielony działką Skarbu Państwa (dz.306/2) o nieregularnym kształcie

oznaczoną geodezyjnie jako rzeka Ślęza Mała (w terenie nie oznaczona i nie widoczna). Obie części

posiadają dostęp do drogi publicznej (dz. 277/5). Teren częściowo ogrodzony, w niewielkiej części

utwardzony (przy wjeździe), w pozostałej nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty „dziką”

roślinnością.

Lp. Działki Powierzchnia w ha Klasoużytek Powierzchnia wydzielona w ha przeznaczenie użytku

1 404/5 0,0211 B 0,0211 tereny mieszkaniowe

2 404/6 0,6430 Ba 0,6430 tereny przemysłowe

3 66/3 0,4829 Ba 0,1365 tereny przemysłowe

4 65/5 1,9823 Ba 1,0542 tereny przemysłowe

5 66/6 0,0411 Ba 0,0411 tereny przemysłowe

RAZEM 3,1704 RAZEM 1,8959

 

 

 

 

Obiekt zabudowany jest trzynastoma budynkami o funkcji magazynowo przemysłowej oraz biurowej.

 

 

 

 

Układ funkcjonalny budynków:

 

 

Budynek nr 64 (i)– Budynek konstrukcji szkieletowej lekkiej, garażowy o czterech osobnych

stanowiskach garażowych, kształtu zbliżonego do regularnego prostokąta. Powierzchnia zabudowy

63,42 m2, powierzchnia całkowita 63,42 m2. Budynek z poszyciem drewnianym, starym, dach pokryty

papą, o czterech bramach garażowych. Stan techniczny budynku średni, budynek do remontu lub

rozbiórki. Budynek posadowiony na działce nr 404/5 która stanowi część księgi wieczystej nr

WR1T/00025922/8, budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

 

 

 

Budynek nr 65 (i) – Budynek biurowo warsztatowy, parterowy, konstrukcji tradycyjnej, murowanej,

jednokondygnacyjny, kształtu zbliżonego do regularnego kwadratu z kominem obudowanym poza

obrysem budynku. Ściany konstrukcyjne z cegły, ściany działowe częściowo wykonane z cegły,

częściowo konstrukcji szkieletowej wypełnione wełna mineralną. Strop monolityczny z elementów

prefabrykowanych oraz dwuteowników stalowych, pokrycie dachowe papą od frontu częściowo szkielet

dachowy drewniany pokryty dachówką ceramiczną, pełniący funkcję ozdobną. Dach miejscami

uszkodzony przeciekający widoczny grzyb i miejsca przecieków. Ściany zewnętrzne nieocieplone,

pokryte tynkiem cementowo wapiennym, starym, odpadającym. Na ścianach widoczne spękania i

uszkodzenia zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, widoczne zawilgocenie i zagrzybienie, miejscami

uszkodzenia ścian konstrukcji szkieletowej, budynek od dawna nie ogrzewany i nie remontowany. Ściany

wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo wapiennym oraz częściowo płytą pilśniową. Sufity

pomalowane bez oblicowania częściowo pokryte płytą pilśniową i pomalowane. W pomieszczeniach

warsztatowych na ścianach fartuch z płytek do wysokości około 1,9 m, płytki stare zniszczone miejscami

odpadające. W łazienkach ściany pokryte płytkami ceramicznymi, starymi zniszczonymi miejscami

odpadającymi. Podłogi w budynku pokryte parkietem, płytkami ceramicznymi i wykładziną, wszystkie

materiały wykończeniowe podłogi stare, zużyte, zniszczone nadające się jedynie do wymiany. W części

warsztatowej oraz częściowo socjalnej posadzki betonowe monolityczne wylewane. Taras przy wejściu

poryty płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stara zniszczona nieszczelna,

okna częściowo powybijane. Pozostałe wyposażenie budynku, instalacje, oświetlenie, armatura

zniszczone i zdewastowane, grzejników brak. Ogólny stan techniczny budynku zły. Budynek do remontu

kapitalnego lub rozbiórki. Budynek posadowiony na działce nr 404/6 która stanowi część księgi

wieczystej nr WR1T/00025922/8, budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

 

 

układ funkcjonalny:

 

Powierzchnia użytkowa części biurowej: 107,44 m2, powierzchnia użytkowa części warsztatowo

socjalnej: 107,44 m2, powierzchnia zabudowy 473,85 m2, powierzchnia całkowita 473,85 m2.

 

Budynek nr 66 (i)– Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, składzik/garaż o

jednym stanowisku, kształtu zbliżonego do regularnego prostokąta. Powierzchnia zabudowy 58,24 m2,

powierzchnia całkowita 58,24 m2. Budynek nieocieplony, pomalowany, dach pokryty papą. Stan

techniczny budynku zły, budynek do remontu kapitalnego lub rozbiórki. Budynek posadowiony na

działce nr 404/6 która stanowi część księgi wieczystej nr WR1T/00025922/8.

 

Budynek nr 261 (p)– Budynek konstrukcji szkieletowej, magazynowy, jednokondygnacyjny, kształtu

zbliżonego do regularnego kwadratu. Dach płaski poryty papą. Ściany obudowane deskami

drewnianymi. Podstawa betonowa. Budynek posadowiony na działkach nr 404/5; 306/2 (działka Skarbu

Państwa); 65/5. Działka 404/5 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00025922/8, działka 65/5 należy

do księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2, budynek nie jest ujawniony w żadnej z obu ksiąg. Każda z

działek posiada innego właściciela. Stan prawny budynku wymaga regulacji.

 

Budynek nr 260 (p) – Budynek konstrukcji szkieletowej, magazynowo produkcyjny, kształtu

nieregularnego ośmiokąta w kształcie złamanej litery „L”. Budynek złożony z dwóch części różnych pod

kontem wysokości, ściany obudowane deskami drewnianymi, stolarka okienna drewniana stara. Dach

dwuspadowy, pokryty blachą trapezową oraz eternitem. Instalacje stare zniszczone, zdewastowane.

Podstawa betonowa, posadzka również betonowa, spękana, zniszczona. Budynek posadowiony na

działce nr 404/5; 306/2 (działka Skarbu Państwa); 65/5. Działka 404/5 należy do księgi wieczystej nr

WR1T/00025922/8, działka 65/5 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2, budynek nie jest

ujawniony w żadnej z obu ksiąg. Każda z działek posiada innego właściciela. Stan prawny budynku

wymaga regulacji.

 

Budynek nr 259 (p)– Budynek magazynowo produkcyjny, konstrukcji szkieletowej stalowo-drewnianomurowanej kształtu zbliżonego do regularnego prostokąta, jednokondygnacyjny. Powierzchnia

zabudowy 652,17 m2, powierzchnia całkowita 652,17 m2. Budynek z oblicowaniem drewnianym,

posadzką betonowo drewnianą i konstrukcją betonową, techniczną w przyziemiu, pokrycie dachowe

papa na deskach drewnianych. Konstrukcja dachu uszkodzona częściowo zawaliła się, poszycie dachu

uszkodzone. Oblicowanie ścian stare drewniane z prześwitami, budynek w części tymczasowo ocieplony.

Posadzka drewniana uszkodzona deski stare drewniane, spróchniałe, część betonowa spękana,

konstrukcja techniczna w przyziemiu zalana wodą. Instalacje stare, zdewastowane. Ogólny stan

techniczny budynku zły, budynek do remontu kapitalnego lub rozbiórki. . Budynek posadowiony na

działce nr 65/5 która stanowi część księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2, budynek nie jest ujawniony

w księdze wieczystej.

 

Budynek nr 68 (p)– Budynek biurowo-magazynowy na podstawie murowanej, konstrukcji szkieletowej,

jednokondygnacyjny, kształtu zbliżonego do regularnego kwadratu. Schody zewnętrzne betonowe

monolityczne. Ściany konstrukcyjne na szkielecie drewnianym, ściany działowe drewniane z płyty OSB i

konstrukcji szkieletowej z wypełnianiem. Oblicowanie zewnętrze ścian drewniane, z desek, pomalowane

farbą, oblicowanie wewnętrzne płyta gipsowo-kartonowa oraz farba, ściany działowe częściowo bez

oblicowania, pomalowane farbą. Sufity płyta gipsowo-kartonowa. W części magazynowej sufit pokryty

podbitką z drewna na ścianach płyta pilśniowa i tynk cementowo wapienny. Dach płaski pokryty blachą

trapezową. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana stara. Budynek w części stanowi biuro a w drugiej

powierzchnię magazynową. Powierzchnia zabudowy 90,32 m2, powierzchnia całkowita 90,32 m2,

powierzchnia użytkowa 81,252 m2. Ogólny stan techniczny budynku średni, budynek do remontu.

Budynek posadowiony na działce nr 65/5 która stanowi część księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2,

budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

 

 

Budynek nr 180 (i)– Budynek magazynowo produkcyjny z zapleczem socjalnym. Budynek konstrukcji

mieszanej, jednokondygnacyjny, kształtu nieregularnego dziewięciokąta. Ściany murowane,

nieocieplone, pomalowane farbą. Dach płaski pokryty papą z frontem z blachy trapezowej. Sufit w

części magazynowej wykończony elementami drewnianymi starymi znoszonymi, odpadającymi od

konstrukcji w części socjalnej sufity otynkowane i pomalowane. Posadzki w części magazynowej

betonowe, spękane, w części socjalnej wykończone płytkami ceramicznymi, starymi zniszczonymi.

Ściany w części magazynowej częściowo otynkowane, pomalowane farbą. W części socjalnej

otynkowane i pomalowane, w toalecie i częściach prysznicowych fartuch z płytek. Powierzchnia

zabudowy 623,62 m2, powierzchnia całkowita 623,62 m2, powierzchnia użytkowa 561,258 m2.

Wszystkie materiały wykończeniowe wykazują silne zużycie. Ogólny stan techniczny budynku średni,

budynek do remontu kapitalnego. Budynek posadowiony na działce nr 65/5 która stanowi część księgi

wieczystej nr WR1T/00001045/2, budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

 

Budynek nr 67 (p) – Budynek magazynowo produkcyjny konstrukcji mieszanej kształtu

nieregularnego, jednokondygnacyjny. Ściany konstrukcyjne częściowo murowane częściowo

konstrukcji stalowej na słupach z wypełnieniem szkieletowym z drewna. Trzy ściany wspólne, jedna z

budynkiem nr 180 druga z budynkiem nr 68 i trzecia z budynkiem nr 69. Zewnętrze oblicowanie ścian

z desek drewnianych. Wewnętrze ściany murowane otynkowane i pomalowane, w części drewnianej

pokryte płytami OSB lub bez pokrycia. Dach konstrukcji płaskiej drewniany na słupach stalowych.

Ocieplenie dachu z wełny mineralnej na podbitce z folii i desek drewnianych, częściowo uszkodzone,

stare zniszczone. Pokrycie dachowe papa z frontem z blachy trapezowej. Posadzki betonowe. Stolarka

okienna i drzwiowa drewniana. Instalacje zdewastowane. Powierzchnia zabudowy 488,69 m2,

powierzchnia całkowita 488,69 m2. Ogólny stan techniczny budynku średni, budynek do remontu.

Budynek posadowiony na działce nr 65/5 która stanowi część księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2,

budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

Budynek nr 69 (p) – Budynek magazynowy konstrukcji tradycyjnej, murowanej, kształtu zbliżonego do

regularnego kwadratu, jednokondygnacyjny. Pierwotnie prawdopodobnie suszarnia drewna. Ściany

konstrukcyjne murowane, oblicowanie zewnętrzne tynk cementowo wapienny, wewnątrz trzy

pomieszczenia przypominające kształtem i rozmiarem garaże, ściany pokryte prefabrykatami

betonowymi. Pod sufitem stara, od dawna nieużywana i zdewastowana instalacja ciepła

technologicznego. Dach dwuspadowy. Posadzki betonowe. Powierzchnia zabudowy 194,74 m2,

powierzchnia całkowita 194,74 m2. Ogólny stan techniczny budynku średni. Budynek posadowiony na

działce nr 65/5 oraz 66/6. Działka 65/5 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2, działka 66/6

należy do księgi wieczystej nr WR1T/00021062/3, budynek nie jest ujawniony w żadnej z obu ksiąg.

Każda z działek posiada innego właściciela. Stan prawny budynku wymaga regulacji.

Budynek nr 70 (p) – Budynek magazynowo produkcyjny konstrukcji tradycyjnej, murowanej kształtu

nieregularnego sześciokąta, jednokondygnacyjny. Pierwotnie prawdopodobnie kotłownia

technologiczna. Ściany konstrukcyjne murowane z zewnątrz i od środka pokryte tynkiem i

pomalowane. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa pokryta blachą trapezową. Posadzki

betonowe wylewane. Stolarka okienna na ramach stalowych stara, skorodowana. Stolarka drzwiowa

stalowa, brakuje jednej bramy wejściowej. W budynku znajdują się dwa piece grzewcze oraz

urządzenia z nimi związane, stan techniczny urządzeń zły, dewastacja. Zgodnie z ustaleniami z

zamawiającym zostają one pominięte w wycenie. Powierzchnia zabudowy 140,56 m2, powierzchnia

całkowita 140,56 m2. Ogólny stan techniczny budynku zły, budynek do remontu kapitalnego. Budynek

posadowiony na działce nr 65/5 oraz 66/6. Działka 65/5 należy do księgi wieczystej nr

WR1T/00001045/2, działka 66/6 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00021062/3, budynek nie jest

ujawniony w żadnej z obu ksiąg. Każda z działek posiada innego właściciela. Stan prawny budynku

wymaga regulacji.

 

Budynek nr 71 (p)– Budynek magazynowy konstrukcji mieszanej, kształtu nieregularnego,

jednokondygnacyjny. Konstrukcja stalowa lekka, z kratownic na podstawie murowanej z

prefabrykatów betonowych, front budynku murowany. Ściany zewnętrz pokryte blachą, od wewnątrz

brak oblicowania, widoczna konstrukcja. W ścianach dziury i prześwity. Dach również konstrukcji

stalowej, lekkiej, dwuspadowy pokryty blachą, również widoczne prześwity i odkształcenia. Posadzka z

płyt betonowych, spękana i zniszczona. Na dachu znajdują się stare, skorodowane urządzenia

związane z ciepłem technologicznym które zgodnie z ustaleniami z zleceniodawcą nie są uwzględniane

w wycenie. Powierzchnia zabudowy 216,53 m2, powierzchnia całkowita 216,53 m2. Ogólny stan

techniczny budynku zły, budynek do remontu kapitalnego lub rozbiórki. Budynek posadowiony na

działce nr 65/5 oraz 66/6. Działka 65/5 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2, działka 66/6

należy do księgi wieczystej nr WR1T/00021062/3, budynek nie jest ujawniony w żadnej z obu ksiąg.

Każda z działek posiada innego właściciela. Stan prawny budynku wymaga regulacji.

Budynek nr 72 (p) – Budynek magazynowy konstrukcji szkieletowej, kształtu nieregularnego,

jednokondygnacyjny. Konstrukcja aluminiowa na podstawie betonowej. Ściany zewnętrzne pokryte

blachą ocynkowaną oraz aluminiową, wewnątrz brak oblicowania widoczna konstrukcja. Dach

konstrukcji aluminiowej, płaski pokryty blachą trapezową. Posadzka betonowa. Śladów korozji i

zniszczenia brak. Mocowanie konstrukcji do podłoża za pomocą śrub. Powierzchnia zabudowy 112,77

m2, powierzchnia całkowita 112,77 m2. Ogólny stan techniczny budynku dobry. Budynek posadowiony

na działkach nr 65/5, 66/6 oraz 66/3. Działka 65/5 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2,

działka 66/6 należy do księgi wieczystej nr WR1T/00021062/3, działka 66/3 należy do księgi

wieczystej nr WR1T/00008510/2, budynek nie jest ujawniony w żadnej z ksiąg. Każda z działek

posiada innego właściciela. Stan prawny budynku wymaga regulacji.

Budynek nieoznaczony– Na terenie znajduję się również budynek nieoznaczony w dokumentacji,

konstrukcji aluminiowej, szkieletowej lekkiej, kształtu zbliżonego do regularnego kwadratu, trwale z

gruntem nie związany o powierzchni zabudowy 31,22 m2. Ogólny stan techniczny budynku dobry.

Budynek posadowiony na działce nr 65/5 która stanowi część księgi wieczystej nr WR1T/00001045/2,

budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

b) Część II (rolna)

 

Grunty o funkcji rolnej.

Obiekt składający się działki 155 oraz części działek 65/5, 66/3, w dwóch częściach odległych od siebie około 750m.

Grunt przyległy do terenu przemysłowego składa się z części działek nr 65/5 oraz 66/3. Razem

kształtu nieregularnego klina. Użytki gruntowe klas wyższych, znaczna przewaga gruntu klasy RII oraz

niewielka część gruntu zalesionego i zakrzewionego również klasy wyższej Lzr-RII. Kształt w małym

stopniu utrudniający użytkowanie, bliskość wsi Prusy, dostęp poprzez część przemysłową działki 65/5.

Pozostała część stanowi działkę nr 155 położoną w kompleksie użytków rolnych, w odległości około 1

km na zachód od wsi Prusy. Działka kształtu zbliżonego do regularnego trapezu, użytki gruntowe na

działce przeważnie klasy wyższej ŁII, w małym stopniu występuje nie działce również użytek LsIII i WŁII.

Grunt podatny na podtapianie. Kształt nie utrudniający użytkowania, dostęp utrudniony, poprzez

drogę gruntową nie utwardzoną w postaci działki 297 która łączy się z drogą publiczną utwardzoną.

Działka nr 65/5 oraz 155 należy do księgi wieczystej WR1T/00001045/2, działka nr 66/3 należy do

księgi wieczystej nr WR1T/00008510/2, obie księgi posiadają tych samych właścicieli.

 

Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej

Część I (przemysłowa):

elektryczną,

wodociągową,

kanalizacyjną,

teletechniczną.

Część II (rolna):

nieuzbrojona.

Stan otoczenia.

Kompleks przemysłowo rolny położony jest we wsi Prusy w zachodniej części powiatu strzelińskiego w

obrębie gminy Kondratowice. Odległość od Kondratowic około 1 km, od Strzelina około 10 km, od

Łagiewnik około 10 km, od Wrocławia około 40 km, od Dzierżoniowa około 20 km, od Ząbkowic Śląskich

również około 20 km. W pobliżu (około 5 km) przebiega trasa krajowa nr 39 oraz trasa krajowa nr 8. W

najbliższym otoczeniu dostępne jedynie drogi gminne.

Prusy to wieś o charakterze przede wszystkim rolniczym otoczona kompleksami pól uprawnych. W

okolicy grunty przeważnie klas wyższych I, II i III. Wsie w pobliżu o podobnym charakterze. W

Kondratowicach występują w znaczącym stopniu również obiekty przemysłowe i przemysłowo rolnicze.

W Górce Sobockiej w odległości około 2 km kopalnia granitu. W bezpośrednim otoczeniu badanego

obiektu, oprócz działki nr 155 która znajduje się poza terenem zabudowanym, zabudowa mieszkalna

jednorodzinna współczesna i stara ponad trzydziestoletnia, zabudowa wielorodzinna ponad

trzydziestoletnia, zabudowa siedliskowa z zabudowaniami gospodarczymi, pałac w ruinie, Zespół Szkół

Publicznych, staw oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Infrastruktura społeczna

uboga. Infrastruktura transportowa, mocno ograniczona brak dostępu do drogi szybkiego ruchu, brak

trakcji kolejowej, duża odległość od większych miast. Sąsiedztwo nieuciążliwe. Obręb peryferyjny

ocenach średnio-niskich i niskich.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działki nr 65/5 ; 66/3 ; 66/6 ; 404/5 ; 404/6 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem „A” zlokalizowanego w miejscowości Prusy

uchwalonym uchwałą Nr XLII/225/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz.U.

Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3053), znajdują się na terenie obiektów

produkcyjnych, składów i magazynów oraz na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku symbolami

urbanistycznymi „1P” i „1R”.

Fragment załącznika graficznego MPZP

Działki nr 65/5 ; 66/3 ; 66/6 ; 404/5 ; 404/6.

UCHWAŁA NR XLII/225/2014

RADY GMINY KONDRATOWICE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu oznaczonego symbolem „A” zlokalizowanego w miejscowości Prusy

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi

ustaleniami planu:

g) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

k) R – tereny rolnicze,

§ 25. 1. Ustala się „Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ”,

oznaczone na rysunku planu symbolami 1P, 2P i 3P.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

KM 105/19

PRUSY, UL. PARKOWA NR 4

23

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) obiekty produkcyjne,

b) obiekty magazynowe,

c) tereny składów,

2) uzupełniające:

a) biura i obsługa firm,

b) usługi gastronomii,

c) stacje paliw,

d) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

e) zieleń towarzysząca i rekreacyjna,

f) urządzenia infrastruktury technicznej,

g) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i

kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązują ustalenia zgodne z § 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 4 i 5, ust. 3, 4 i 7,

2) dopuszcza się urządzenie małych zespołów zieleni służących do wypoczynku i

rekreacji,

3) ustala się obowiązek wprowadzenia szpalerów zieleni wysokiej o charakterze

izolacyjnym i osłonowym na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) 1P wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL,

b) 3P wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ,

4) ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust 1 pkt 2, 3 i 4, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt

3 lit. e, f i g, pkt 4,

2) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach

odrębnych – ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące możliwości oraz sposobu i terminów

realizacji zainwestowania wskazywać będzie procedura w sprawie oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzona na zasadach określonych w przepisach

odrębnych,

3) w zakresie formy architektonicznej nowo projektowanych budynków obowiązują

następujące ustalenia:

a) dla obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 ustala się:

maksymalną wysokość do 9.0 m,

ustala się dachy strome, symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu 35° – 45°, kryte

dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym

materiałem pokryciowym,

dopuszcza się dachy płaskie pod warunkiem, że będą one lokalizowane w głębi

terenu i osłonięte zabudową krytą dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi oraz

zielenią wysoką,

b) dla obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit a ustala się:

maksymalną wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

nie więcej jednak niż 12.0 m,

dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 30°–45°, kryte dachówką,

materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem

pokryciowym,

c) dla obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, e i g ustala

się:

maksymalną wysokość do dwóch kondygnacji nadziemnych, nie więcej jednak niż 7.0

m,

dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 30°–45°, kryte dachówką,

materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem

pokryciowym,

dopuszcza się dachy płaskie pod warunkiem, że będą one lokalizowane w głębi

terenu i osłonięte zabudową krytą dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi oraz

zielenią wysoką,

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2P i 3P obowiązują ustalenia

zgodne z § 9 ust. 1,

5) dla części terenu oznaczonego symbolem 3P, jak pokazano na rysunku planu,

obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust. 1 i 5,

6) dla części terenów oznaczonych symbolami 1P i 3P, jak pokazano na rysunku planu,

obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust. 2,

7) dla terenu oznaczonego symbolem 2P obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust. 3,

mgr WOJCIECH PAŻUCHA

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

z zakresu szacowania nieruchomości

PRUSY, UL. PARKOWA NR 4

24

8) dla części terenu oznaczonego symbolem 3P, jak pokazano na rysunku planu,

obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust. 3.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1P obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 12 i

13,

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2P obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 4, 5,

8 i 9,

3) dla terenu oznaczonego symbolem 3P obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 19,

4) obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 1, 15, 16 i 20.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i

wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) obowiązują ustalenia zgodne z § 8,

2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1P w odległości:

5.0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 3KDL,

5.0 m od terenu wód powierzchniowych oznaczonego symbolem 1WS,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2P w odległości 6.8 m od linii rozgraniczającej

drogi oznaczonej symbolem 1KDL,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 3P w odległości:

10.0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1KDZ,

6.0 m od terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 14WS i 15WS,

3) ustala się:

a) maksymalny wskaźnik zabudowy – 70%,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15%,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.15,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75,

4) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych

obowiązują ustalenia podane w § 12 ust. 1 pkt 1,

5) dopuszcza się wewnętrzną obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne

realizowane jako zadania własne inwestora.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i

warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) obowiązują ustalenia zgodne z § 10,

2) ustala się:

a) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanej działki – 30,0 m,

b) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielanej działki – 1500.0 m2.

§ 31. 1. Ustala się „Tereny rolnicze”, oznaczone na rysunku planu symbolami 1R, 2R,

3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R i 12R.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) pola uprawne,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 3053

b) łąki,

c) pastwiska,

d) ogrody i sady.

2) uzupełniające:

a) zabudowa zagrodowa na terenie oznaczonym symbolem 1R,

b) wewnętrzne drogi dojazdowe do pól,

c) zadrzewienia śródpolne,

d) urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i

kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust 4 pkt 1,

2) obowiązują ustalenia zgodne z § 12 ust 2,

3) dopuszcza się budowę stawów hodowlanych, pod warunkiem, że nie będą wpływać

negatywnie na wody powierzchniowe i inne akweny,

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, ustala się obowiązek zachowania minimum 7.

00 metrowej strefy od brzegów zbiornika bez upraw i zagospodarowania jej jako

biofiltra w formie pasa zadrzewień i zakrzewień lub co najmniej nienawożonych łąk,

5) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych,

6) dopuszcza się budowę dróg dojazdowych do pól oraz urządzeń i obiektów

infrastruktury technicznej o szerokości w liniach rozgraniczających co najmniej 4.0

m,

7) dla terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a ustala się:

a) obowiązują ustalenia zgodne z § 4 ust. 2, 3, 5, 6 i 7,

KM 105/19

PRUSY, UL. PARKOWA NR 4

25

b) na każdej działce zezwala się na lokalizację: jednego budynku mieszkalnego

jednorodzinnego wolno stojącego, garażu wolno stojącego, wbudowanego lub

dobudowanego, budynków gospodarczych i garaży na maszyny rolnicze, budynków i

urządzeń służących produkcji rolnej, typu silosy i zbiorniki na materiały sypkie

oraz wiaty, które należy jednak lokalizować w głębi działki i osłonić budynkami

mieszkalnymi i gospodarczymi,

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia zgodne z § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 2 pkt 1 i 2, ust.

3 pkt 4,

2) dla terenów oznaczonych symbolami 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 10R, 11R i 12R.

obowiązują ustalenia

zgodne z § 9 ust. 1,

3) dla części terenów oznaczonych symbolami 2R, 4R i 11R, jak pokazano na rysunku

planu, obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust. 1 i 5,

4) dla części terenów oznaczonych symbolami 1R, 3R, 4R, 5R, 7R, 9R, 11R i 12R, jak

pokazano na rysunku planu, obowiązują ustalenia zgodne z § 11 ust. 2,

5) dla terenów oznaczonych symbolami 5R, 6R i 7R obowiązują ustalenia zgodne z § 11

ust. 3,

6) dla terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a ustala się:

a) w zakresie formy architektonicznej nowo projektowanych budynków mieszkalnych

obowiązują ustalenia zgodne z § 5 ust. 3 pkt 2,

b) w zakresie formy architektonicznej nowo projektowanych budynków nie mieszkalnych

i gospodarczych obowiązują ustalenia zgodne z § 5 ust. 3 pkt 3 lit c, d, f i g,

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) dla części terenu oznaczonego symbolem 2R, jak pokazano na rysunku planu,

obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 12 i 13,

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R i 12R obowiązują

ustalenia zgodne z § 6 ust. 19,

3) dla części terenów oznaczonych symbolami 8R, 9R, 10R i 11R, jak pokazano na

rysunku planu, obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 14, 16,

4) dla części terenów oznaczonych symbolami 2R, 8R, 9R, 10R, 11R i 12R, jak

pokazano na rysunku planu, obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 19,

5) obowiązują ustalenia zgodne z § 6 ust. 1, 15, 16 i 20.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry i

wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R,

9R, 10R, 11R i 12R nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

oraz zagospodarowania terenu w związku z ustaleniami w §11 ust. 4 pkt 1,

2) dla terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit a ustala się:

a) obowiązują ustalenia zgodne z § 8,

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości:

6.0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1KDL,

od 6.0 m do 18.0 m od linii rozgraniczającej terenu wód powierzchniowych

oznaczonego symbolem 1WS, jak pokazano na rysunku planu,

c) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 50%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%,

e) minimalną intensywność zabudowy – 0.5,

f) maksymalną intensywność zabudowy – 0.75,

g) w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych

obowiązują ustalenia podane w § 12 ust. 1 pkt 1,

h) dopuszcza się wewnętrzną obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne

realizowane jako zadania własne inwestora.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i

warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dla terenów, oznaczonych symbolami 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R i

12R nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

z uwagi na ich przeznaczenie i przepisy szczególne,

2) dla terenu oznaczonego symbolem 1R ustala się:

a) obowiązują ustalenia zgodne z § 10,

b) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanej działki – 25.0 m,

c) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielanej działki – 2000.0 m2

 

Działka nr 155 zgodnie z Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kondratowice uchwalonym uchwałą Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 lipca

2016 r., znajduje się na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku symbolem urbanistycznym „R”.