Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja udziału w nieruchomości -Strzegów

|

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00000103/0

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2020r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 , odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wys. 3/20 niewydzielonej części nieruchomości, należącego do dłużnika: Krzysztofa Hałas.

 

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 241 zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym w zabudowie wolnostojącej o dwóch kondygnacjach o pow. 167,40m2w tym część mieszkalna o pow. 119,20m2 i część gospodarcza o pow. 48,20m2 oraz działki niezabudowanej nr 250 o pow. 0,3983 ha (w tym klasie RIVa – 0,2578 ha, RIVb- 0.0920 ha, RV-0485 ha), położona w miejscowości Strzegów nr 36, obręb Strzegów, gmina Strzelin, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00000103/0.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 37 530,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 28  147,50zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3  753,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 10-07-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.