Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

Druga licytacji szklarni ogrodniczej w Michałowicach o pow. 5,804ha

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00000079/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ghenergia Sp. z o.o., stanowiącej:

 

  1. działkę gruntu niezbudowaną o numerze 71/1 w klasie: grunty orne RIII o powierzchni 0,9640 ha uprawianą rolniczo i

  2. działkę gruntu nr 75 ( AM-1) zbudowaną obiektem szklarni ogrodniczej typu holenderskiego, o powierzchni 4,84ha w tym: grunty orne RII- 0.84 ha, RIIIa- 1.32 ha, grunty rolne zabudowane Br-RII – 1.76 ha, Br-RIIIb – 0.70 ha, Br-RIVa – 0.22 ha;

 

o łącznej powierzchni 5,804 ha, położonej we wsi Michałowice, gmina Borów, powiat strzeliński, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00000079/2.

 

Suma oszacowania wynosi 9 824 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 549 933,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 982 490,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 13 lipca 2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

 

 

Komornik Sądowy

Iwona Maria Kubiak

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

 

Opis szklarni nr 1

 

 

  

 

 

Dane ogólne

obiekt szklarni konstrukcji stalowej i aluminiowej o pow. 7544m2 , wysokości 4 m i kubaturze 30176 m3, rok budowy 2003

Fundamenty

słupki betonowe z zaczepami listwowymi

Konstrukcja

stalowa i aluminiowa, dźwigary kratowe

Ściany

boczne i szczytowe konstrukcji stalowej i aluminiowej , szyby podwójne o pow. 11067 m2

Dach

konstrukcja aluminiowa z kalenicami , podporami, blokadami i szprosami w systemie przesuwnym z dodatkowymi wzmocnieniami przeciwwiatrowymi z oknami wentylacyjnymi i panelowymi, system wentylacji szynowy osobno dla każdego okna, rynny aluminiowe typu Excellent 40 o szer. 140 mm z obniżonym kanałem wodnym i klamrami rynnowymi ze stali nierdzewnej

Drzwi

4 szt. podwójne aluminiowe drzwi przesuwne,

1 szt. pojedynczych aluminiowych drzwi przesuwnych

Instalacje

wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, system nawadniania ( woda z sieci oraz zbiornika ), nawożenia i dokarmiania CO2 stanowisk roślinnych poprzez plastikowe przewody metodą kropelkową sterowany komputerowo, system automatycznej wentylacji szynowej typu RAIL ( sterowane uchylne okna dachowe ), system kurtyn energooszczędno-cieniujących firmy Peter Dekker Installaties, typu “pull wire” (system linek ciągnących), tkaniny Bonar Phormium o różnym stopniu cieniowania do 65% i energooszczędności do ok. 63%

ogrzewanie

centralne ogrzewanie dla połączonych szklarni – kotłownia wielopaliwowa, ( mazut, biomasa ) 2 kotły o mocy 8,5 MW WAGNER rok produkcji 2009

 

 

  

 

 

Opis szklarni nr 2

 

 

  

 

 

Dane ogólne

obiekt szklarni konstrukcji stalowej i aluminiowej o pow. 9184 m2 , wysokości 5 m i kubaturze 45920 m3, rok budowy 2007

Fundamenty

słupki betonowe z zaczepami listwowymi

Konstrukcja

stalowa i aluminiowa, dźwigary kratowe

Ściany

boczne i szczytowe konstrukcji stalowej i aluminiowej , szyby podwójne o pow. 13739,30 m2

Dach

konstrukcja aluminiowa z kalenicami , podporami, blokadami i szprosami w systemie przesuwnym z dodatkowymi wzmocnieniami przeciwwiatrowymi z oknami wentylacyjnymi i panelowymi, system wentylacji szynowy osobno dla każdego okna, rynny aluminiowe typu Excellent 40 o szer. 140 mm z obniżonym kanałem wodnym i klamrami rynnowymi ze stali nierdzewnej

Instalacje

wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, system nawadniania ( woda z sieci oraz zbiornika ), nawożenia i dokarmiania CO2 stanowisk roślinnych poprzez plastikowe przewody metodą kropelkową sterowany komputerowo, system automatycznej wentylacji szynowej typu RAIL ( sterowane uchylne okna dachowe ), system kurtyn energooszczędno-cieniujących firmy Peter Dekker Installaties, typu “pull wire” (system linek ciągnących), tkaniny Bonar Phormium o różnym stopniu cieniowania do 65% i energooszczędności do ok. 63%

Uwagi

w obiekcie znajdują się wydzielone miejsca, magazynowe, biurowe, socjalne