Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

Druga licytacja nieruchomości w Gębicach nr 16

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00004698/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2020r. o godz.11:00 w sali nr 2, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie, mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Piotra Grzesik, położonej we wsi Gębice nr 16, gmina Strzelin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00004698/5. Nieruchomość o pow. 1,4705ha składa się z dwóch działek rozdzielonych wydzieloną geodezyjnie drogą. W skład nieruchomości wschodzi teren siedliska (dz. nr 344 o pow. 0,06ha i zachodnia część działki nr 140/4 AM-1) oraz grunty rolne (pozostała część dz. nr 140/4 AM-1), w klasie gruntu działki 140/4:

 

  • RIVa o pow. 0,3189ha,

  • S-PsIV o pow. 0,3225ha,

  • ŁIV o pow 0,4200ha,

  • PsV o pow. 0,1791ha,

  • Br-PsIII o pow. 0,1700ha .

 

W granicach siedliska znajdują się trzy przedwojenne budynki: budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze o łącznej powierzchni gruntu 5525m2. Zabudowania znajdują się w stanie awaryjny.

 

Suma oszacowania wynosi 183 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 066,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 310,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-10-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-10-2020r.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.