Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja 9 działek rolny Kępino, gmina Borów o łącznej pow/ 17,85ha

|

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00007984/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 1 grudnia 2020r. o godz.14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Jarosława Masoły położonej w miejscowości Kępino, gmina Borów, powiat strzeliński, wykorzystywanej jako gruntu orne, stanowiącej:

 

 

 

  1. działkę nr 2 o powierzchni 2,75ha w tym w klasie gruntu RII 2,53ha, RIVb 0,08ha, RV 0,05ha i PsIV 0,09ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 153 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 050,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 340,00

 

 

 

  1. działkę nr 4/3 o powierzchni 1,94ha w tym w klasie gruntu RIVa 1,27ha i RIVb 0,67ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 103 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 325,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 310,00

 

 

 

 

 

  1. działkę nr 4/4 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RIVa dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

  1. działkę nr 53/5 o powierzchni 2,79 ha w klasie gruntu RIIIa, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 164 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 525,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 470,00

 

 

 

  1. działkę nr 53/6 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RIIIa dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

  1. działkę nr 58/6 o powierzchni 3,38ha w tym w klasie gruntu RIIIa 2,78ha, RIIIb 0,31ha, RV-0,29ha , dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 199 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 625,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 950,00

 

 

 

  1. działkę nr 58/7 o powierzchni 0,01ha w klasie gruntu RV dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00

 

 

 

  1. działkę nr 124 o powierzchni 3,70ha w tym w klasie gruntu RII - 1,05ha, RIIIa - 1,04ha, RIIIb-0,07ha , RIVa - 0,43ha, RIVb 1,11ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 213 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 360,00

 

 

 

  1. działkę nr 131 o powierzchni 3,26ha w tym w klasie gruntu RII - 1,88ha, RIIIa - 1,38ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00007984/8.

 

Suma oszacowania wynosi 188 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 150,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 820,00

 

 

 

 

 

Uwaga: Istnieje rozbieżność pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w KW a informacjami ujawnionymi w EGiB. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka nr 4/2 uległa podziałowi na dz. nr 4/3 i 4/4, a działka nr 58/3 na działki 58/6 i 58/7. Ww. podziały nie zostały ujawnione w księdze wieczystej.

 

 

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 30-11-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Jeżeli w toku przetargu komornik sprzeda kilka działek i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.