Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja dwóch działek rolnych- Stary Wiązów

|

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00017574/4 i WR1T/00001216/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19 października 2020r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Sławomira Gryfik stanowiących:

 

  1. działkę gruntu, wykorzystywaną jako grunty orne, nr 403 AM-2 o łącznej powierzchni 3,4378ha, w tym w klasie RII o pow. 1,3200ha, w klasie RIIIa o pow. 1,3508ha, w klasie ŁIII o pow. 0,6071ha i w klasie LsIII o pow. 0,1599ha, położona w obrębie Stary Wiązów, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00001216/2. Suma oszacowania wynosi 192 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144,375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 250,00zł;

  2. działkę gruntu, wykorzystywaną jako grunty orne, nr 249 AM-1 o łącznej powierzchni 2,5459 ha, w tym w klasie RIIIa o po. 1,4102ha i w klasie RIIIb o pow. 1,1357ha, położona w obrębie Stary Wiązów, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00017574/4,. Suma oszacowania wynosi 147 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 780,00zł;

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-10-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.