Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

II licytacja nieruchomości po byłym zakładzie produkcji etykiet Wiązów ul. 1-go Maja 27-29

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00002693/6, WR1T/00014308/8, WR1T/00014307/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2020r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika Zbigniewa Jędryczek:

 

 

 

  1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 565,00m2 i funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 6/1 i nr 6/2 ( AM-10 ) o łącznej powierzchni 1054 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014307/1. Suma oszacowania wynosi 1 382 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 921 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 200,00zł;

 

 

 

  1. Nieruchomość zabudowana budynkami w zabudowie segmentowej zwartej o funkcji biurowo - magazynowej o pow. 196,97m2 ; o funkcji biuro - magazynowej o pow. 120,20m2 oraz o funkcji produkcyjno - magazynowej o pow. 190,62m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 7 (AM-10) o powierzchni 1057 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 29, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014308/8. Suma oszacowania wynosi 1 049 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 699 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 910,00zł.

 

 

 

  1. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej: o pow. 295,30m2 i o pow. 285,65m2, położona na działce gruntu oznaczonej nr 4/4 ( AM-10 ) o powierzchni 1748 m2, obręb 0001 Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00002693/6. Suma oszacowania wynosi 444 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 266,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 440,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16-12-2020r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika znajdujący się w aktach postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.