Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I Licytacja działek o pow. 3,0562ha i o pow. 2,2025 ha Bryłówek

|

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00015158/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29 stycznia 2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Waldemara Maksymiak, położonej w miejscowości Bryłówek, gmina Wiązów, powiat strzeliński, wykorzystywanej jako gruntu orne, stanowiącej:

 

 

 

  1. działkę gruntu nr 123 o powierzchni 3,0562ha w tym o pow. 2,45869 ha w klasie gruntu RIIIa i 0,5976 w klasie gruntu PsIII, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00015158/8. Suma oszacowania wynosi 175 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 560,00zł.

 

 

 

  1. działkę nr 124 o powierzchni 3,1488ha w tym o pow. 2,2025 ha w klasie gruntu RIIIa, 0,2385 ha w klasie gruntu RIVa, 0,7078 w klasie gruntu PsIII AM-1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00015158/8. Suma oszacowania wynosi 180 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 090,00zł.

 

 

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 28 stycznia 2021r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Jeżeli w toku przetargu komornik sprzeda działkę za, którą osiągnie cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.