Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

DRUGA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - WAWRZYSZÓW

|

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU ( który stanowi lokal mieszkalny) w NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1T/00020969/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 kwietnia 2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja udziału 5/40 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 105/1, należącego do dłużnika: Tomasza Szyndrowskiego, położonego w miejscowości Wawrzyszów 39, gmina Wiązów, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00020969/4.

 

 

 

Mieszkania znajdujące się w budynku mieszkalnym nr 39 w Wawrzyszowie są zwyczajowo zajmowane przez poszczególnych współwłaścicieli, jednak nie wyodrębniono samodzielnych lokali mieszkalnych. Udział podlegający licytacji 5/40 stanowi mieszkanie nr 5 o pow. 61m 2 i usytuowane jest na poddaszu budynku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz dwóch pomieszczeń nieużytkowych.

 

 

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 15 838,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 558,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 583,80zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 8 kwietnia 2021r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.